Aktualności http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news Wed, 21 Mar 2018 06:39:11 +0000 Joomla! - Open Source Content Management pl-pl NA BOISKU U SĄSIADA http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1500-na-boisku-u-sasiada http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1500-na-boisku-u-sasiada

 

W ramach projektu polsko-czeskiego „Na boisku u sąsiada” zostanie przeprowadzony turniej piłkarski dla rocznika 2005 i młodszych. W turnieju weźmie udział 120 uczestników z Polski i Czech. Zawodnicy zmierzą 23-24 marca w meczach „każdy z każdym”. Uczestnicy turnieju oprócz świetnej zabawy otrzymają pamiątkowe koszulki, medale a zwycięzcy puchary. Serdecznie zapraszamy 23-24 marca na boisko przy Centrum Turystyczno - Sportowym w Nowej Rudzie.

{gallery}aktualnosci/magic{/gallery}

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Tue, 13 Mar 2018 08:31:34 +0000
KONKURS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1499-konkurs-dla-przedsiebiorcow http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1499-konkurs-dla-przedsiebiorcow

Konkurs dla przedsiębiorców w ramach działania 3.2.1. Badania na rynek – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

W ramach Pakietu dla średnich miast, w dniu 14 lutego br. ogłoszona została nowa edycja konkursu w ramach działania 3.2.1 "Badania na rynek" w ramach POIR 2014-2020, w ramach którego dla przedsiębiorców inwestujących w miastach objętych Pakietem dedykowana jest koperta 500 mln zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 20 marca i będzie trwał do 5 grudnia br. Wnioski przyjmowane będą w rundach - pierwsza runda wniosków potrwa do 9 maja br.

Konkurs dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) realizującym projekty inwestycyjne w miastach średnich lub na terenie gmin sąsiadujących z tymi miastami.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów oraz usług. Przedmiotem dofinansowania mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub ekspertymentalne prace rozwojowe. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 mln zł.

W tegorocznej edycji naboru "Badania na rynek" wprowadzone zostały uproszczenia, dzięki którym środki w ramach Badań na rynek będą dostępne dla szerszego grona przedsiębiorców:

 1. Zasięg naboru został rozszerzony o projekty inwestycyjne realizowane na terenie gmin sąsiadujących z miastami średnimi (z wyłączeniem miast wojewódzkich) - lista gmin stanowi załącznik do regulaminu konkursu;

 2. Obniżony został minimalny budżet projektu (kosztów kwalifikowalnych) dla średnich przedsiębiorców do 5 mln zł (wcześniej było to 10 mln zł);

 3. Dopuszczone zostało oparcie wdrożenia nowego produktu o wyniki zakupionych prac B+R (do tej pory musiały to być wyłącznie prace prowadzone samodzielnie lub zlecone przez Wnioskodawcę).

Wnioski o  dofinansowanie  projektu  należy  składać   wyłącznie w  wersji  elektronicznej  za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnego na stronie PARP  w terminie do 5 grudnia 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00).

Regulamin konkursu dostępny jest pod linkiem:

http://poir.parp.gov.pl/miasta-srednie-2018/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1-badania-na-rynek-i-nabor-2018-miasta-srednie

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Tue, 13 Mar 2018 08:09:14 +0000
AMBASADOR JAPONII W NOWEJ RUDZIE http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1494-ambasador-japonii-w-nowej-rudzie http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1494-ambasador-japonii-w-nowej-rudzie

W piątek(16.02) z oficjalną wizytą w Nowej Rudzie, przebywał Ambasador Japonii w Polsce - Shigeo Matsutomi wraz z małżonką. Szanownych gości uroczyście podjął burmistrz Tomasz Kiliński wraz z-cą Marzeną Wolińską oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej - Andrzejem Behanem.

Wizytę w Miejskim Ośrodku Kultury, poprzedziło spotkanie w ratuszu, gdzie przedstawiciele władz miasta przybliżyli gościom historię Nowej Rudy. Niewątpliwie osoba Franza Eckerta – kompozytora hymnu Japonii i co z tym związane cyklicznie obchodzone w naszym mieście Dni Kultury Japońskiej – były asumptem tej wyjątkowej wizyty. Mini koncert ZPiT Nowa Ruda, wizyta w Muzeum Górnictwa, firmie ZPAS oraz ARR Agroreg; gdzie zaprezentowano park przemysłowy, strefę ekonomiczną oraz tereny pod nowe inwestycje – wypełniły plan piątkowego spotkania. 

TimeOut

{gallery}aktualnosci/donate{/gallery}

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Mon, 26 Feb 2018 06:34:07 +0000
OGŁOSZENIE O KONKURSIE http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1493-ogloszenie-o-konkursie http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1493-ogloszenie-o-konkursie

Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Nowa Ruda Nr 44/18 z dnia 21.02. 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Nowej Rudzie, ul. Kolejowa nr 18, 57-400 Nowa Ruda

Nowa Ruda, 21 lutego2018 roku

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Burmistrza Miasta Nowa Ruda

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Nowej Rudzie

 1. Oznaczenie organu prowadzącego:

Gmina Miejska Nowa Ruda

ul. Rynek 1

57-400 Nowa Ruda

 

 1.  Oznaczenie publicznej placówki, której konkurs dotyczy:

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Nowej Rudzie

ul. Kolejowa 15

57-400 Nowa Ruda

 

 1. Wymagania wobec kandydata na stanowisko dyrektora publicznej placówki, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe:

Zgodnie z regulacjami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r., poz. 1597):

1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

 2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

 4. uzyskał:

 1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

 2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

 3. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

 3. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189 z późn.zm.) a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

 6. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1311);

 7. w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60).

 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej oraz

 2. spełnia wymagania określone w pkt III. ust.1. pkt. 2 – pkt. 11.

 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może zajmować osoba niebędąca

nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw

członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

 2. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

 3. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ściągnę z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 4. spełnia wymagania określone w pkt III. ust.1. pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

 1. Stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu może zajmować również:

 1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

 2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1881), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego. 1. Wymagane dokumenty:

W myśl postanowień rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r., poz. 1587), kandydat przystępujący do konkursu zobowiązany jest przedłożyć:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola (jeżeli kandydat planuje przedstawić komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola w formie multimedialnej zobowiązany jest do złożenia w kopercie, zawierającej wymaganą dokumentację oprócz pisemnej koncepcji również prezentację multimedialną);

 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

 • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

 • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

 • imię (imiona) i nazwisko,

 • datę i miejsce urodzenia,

 • obywatelstwo,

 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów

potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 201l r. Poz. 224 i 455, z 2015 r., poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) - w przypadku cudzoziemca,

 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 3. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 4. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1311),

 6. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r., poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017r. poz. 1530) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.,

 7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

 8. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 9. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z2016r. poz. 1842, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego

 10. ,

 11. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Na żądanie organu prowadzącego placówkę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w lit. d-g, 1 i m.

 1. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57- 400 Nowa Ruda, pok. nr 13 tel. (74) 8 720 315, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz z dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Nowej Rudzie" w terminie do dnia 5 kwietnia 2018 roku.

W przypadku oferty złożonej drogą pocztową decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Nowa Ruda.

 1. Informacja o dopuszczeniu składania ofert w postaci elektronicznej:

Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony przez komisje konkursową powołaną przez

Burmistrza Miasta Nowa Ruda w drodze odrębnego zarządzenia.

 1. Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu

przeprowadzenia podstępowania konkursowego:

Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert, o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia.

 

Burmistrz Miasta

Nowa Ruda

 Tomasz Kiliński

 


 

Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Nowa Ruda Nr 43/18 z dnia 21.02. 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowej Rudzie, ul. Stara Droga nr 39, 57-401 Nowa Ruda

Nowa Ruda, 21 lutego 2018 roku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Burmistrza Miasta Nowa Ruda

 

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowej Rudzie

 

 1. Oznaczenie organu prowadzącego:

 

Gmina Miejska Nowa Ruda

 ul. Rynek 1

 57-400 Nowa Ruda

 

 

 

 1.  Oznaczenie publicznej placówki, której konkurs dotyczy:

 

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Nowej Rudzie

 

ul. Stara Droga 39

 

57-401 Nowa Ruda

 

 

 

 1. Wymagania wobec kandydata na stanowisko dyrektora publicznej placówki, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe:

 

Zgodnie z regulacjami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r., poz. 1597):

 

1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

 2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

 4. uzyskał:

 

 1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

 2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

 3. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

 

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

 

 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

 3. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189 z późn.zm.) a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

 6. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1311);

 7. w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60).

 

 1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

 

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej oraz

 2. spełnia wymagania określone w pkt III. ust.1. pkt. 2 – pkt. 11.

 

 1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować osoba niebędąca

 

nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw

 

członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

 

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

 2. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

 3. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ściągnę z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 4. spełnia wymagania określone w pkt III. ust.1. pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

 

 1. Stanowisko dyrektora w publicznej szkole może zajmować również:

 

 1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

 2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1881), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

  

 1. Wymagane dokumenty:

 

W myśl postanowień rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r., poz. 1587), kandydat przystępujący do konkursu zobowiązany jest przedłożyć:

 

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły (jeżeli kandydat planuje przedstawić komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły w formie multimedialnej zobowiązany jest do złożenia w kopercie, zawierającej wymaganą dokumentację oprócz pisemnej koncepcji również prezentację multimedialną);

 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

 

 • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

 • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 

 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

 

 • imię (imiona) i nazwisko,

 • datę i miejsce urodzenia,

 • obywatelstwo,

 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 

 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów

 

potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

 

 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 201l r. Poz. 224 i 455, z 2015 r., poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) - w przypadku cudzoziemca,

 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 3. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 4. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1311),

 6. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r., poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017r. poz. 1530) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.,

 7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

 8. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 9. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z2016r. poz. 1842, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego

 10. ,

 11. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

Na żądanie organu prowadzącego placówkę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w lit. d-g, 1 i m.

 

 1. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

 

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57- 400 Nowa Ruda, pok. nr 13 tel. (74) 8 720 315, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz z dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowej Rudzie" w terminie do dnia 5 kwietnia 2018 roku.

 

W przypadku oferty złożonej drogą pocztową decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Nowa Ruda.

 

 1. Informacja o dopuszczeniu składania ofert w postaci elektronicznej:

 

Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony przez komisje konkursową powołaną przez

 

Burmistrza Miasta Nowa Ruda w drodze odrębnego zarządzenia.

 

 1. Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu

 

przeprowadzenia podstępowania konkursowego:

 

Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert, o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia.

 

Burmistrz Miasta

 

Nowa Ruda

 

Tomasz Kiliński

 

 

 

 

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Wed, 21 Feb 2018 12:27:11 +0000
MIEJSKI ŻŁOBEK POWSTANIE W SŁUPCU. http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1492-miejski-zlobek-powstanie-w-slupcu http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1492-miejski-zlobek-powstanie-w-slupcu

Jeszcze w tym roku, w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 (tzw. "baza"), powstanie żłobek dla 42 maluchów. Miasto na realizację tej ważnej inwestycji, otrzymało dofinansowanie w kwocie 840 tysięcy złotych(!).

Stworzenie żłobka miejskiego to temat nad którym pracowaliśmy już dłuższy czas - mówi burmistrz Tomasz Kiliński. W wyniku wprowadzonej od września ubiegłego roku reformy oświaty, budynek przy Kłodzkiej 7 pozostał niewykorzystany. W ramach rządowego programu "Maluch 2018 +" aplikowaliśmy o środki z budżetu państwa na utworzenie tego typu placówki. Kosztorysowa wartość inwestycji wynosi 1,3 mln przy dofinansowaniu z budżetu państwa w wysokości 840 tysięcy złotych. Jest to projekt "jednoroczny", więc procedura wyłonienia wykonawcy oraz zakończenie prac jeszcze w tym roku. Uruchomienie żłobka planujemy od stycznia 2019 r. - podsumowuje T.Kiliński.

 

{gallery}aktualnosci/pasa{/gallery}

 

TimeOut

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Wed, 21 Feb 2018 11:24:34 +0000
BUDOWA BASENU - WYWIAD Z BURMISTRZEM T. KILIŃSKIM http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1491-budowy-basenu-wywiad-z-burmistrzem-t-kilinskim http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1491-budowy-basenu-wywiad-z-burmistrzem-t-kilinskim

 

Pojawiają się różne opinie na temat budowy basenu przy ul. A. Fredry. Wiele lat stoi nieczynny i wiele osób ubolewa, że nie można z niego korzystać...

– To, że basen jest nieczynny, spowodowane jest problemami technicznymi. Nie nadaje się dziś do użytku również ze względów bezpieczeństwa. Kilka lat temu podjęliśmy działania, aby stworzyć dokumentację i odpowiedni projekt. Udało nam się wspólnie z Gminą Radków i Gminą Nowa Ruda zdobyć środki na projekt basenu, ale również przy okazji ścieżek rowerowych. Dokumentacja została wykonana.

Nie dało się tego jakoś zrobić taniej i szybciej? Zatrudnić paru bezrobotnych, aby go połatali?

– Tego nie można tak zrobić. Projekt jest duży, więc szukaliśmy odpowiednich środków. Projekt jest wart 10 milionów złotych. To są duże pieniądze. Szukaliśmy źródła, które nie było łatwe do pozyskania. To się udało. Jesteśmy wśród 9 projektów, które będą dofinansowane w Aglomeracji Wałbrzyskiej. 10 innych projektów zostało odrzuconych. Kwota dofinansowania jest na poziomie 6 milionów. 4 miliony będą ze środków własnych.

Mamy projekt i przyznane środki. Co dalej?

– Za chwilę ogłaszamy przetarg na inżyniera kontraktu, który będzie obsługiwał tę inwestycję. Przetarg zweryfikuje kwoty i mamy nadzieję, że koszty będą mniejsze niż zakładane. Prawdopodobnie do końca kwietnia będziemy mieli wykonawcę. Pierwsza przysłowiowa łopata powinna zostać wbita w maju tego roku.

Kiedy mieszkańcy będą mogli korzystać z basenu?

– Zakładamy, że zakończenie remontu powinno nastąpić do końca czerwca 2019 roku, abyśmy mogli już w lipcu mogli otworzyć basen dla mieszkańców. Oczywiście nie mamy pewności, czy nie jest to zbyt krótki czas, ale przetarg zweryfikuje te założenia.

Prac jest sporo, bo basen będzie wyglądał zupełnie inaczej niż obecnie.

– To prawda. Dwie niecki główne będą zachowane, ale zupełnie na nowo zrobione w nowej technologii, co do uzdatniania wody, pompy, podgrzewania wody w obiekcie, stabilizacji temperatury wody itp. Będą zjeżdżalnie. Zachowujemy wieżę do skoków, która będzie wyremontowana. Dojdzie mała niecka dla dzieci oraz całkiem nowe zaplecze. Stare obiekty zostaną wyburzone.

Oprócz basenu będzie teren rekreacyjny?

– Tereny zielone do plażowania, piaszczyste boiska do piłki plażowej, zaplecze sanitarne, ga­stronomiczne, szatnie, parking na dwadzieścia kilka samochodów.

Czy będzie lodowisko?

– Niestety odstąpiliśmy od lodowiska, bo to byłby koszt kolejnych 800 tysięcy złotych, a i tak musimy znaleźć bardzo dużo własnych środków. Długo zastanawialiśmy się wspólnie z radnymi nad tym tematem i podjęliśmy decyzję, że zrezygnujemy z tego pomysłu.

Co będzie w nowym bu­dynku?

– Szatnie, zaplecze sanitarne, gastronomiczne, ale to też tak zwana „miękka część projektu” związana z rewitalizacją społeczną. Stowarzyszenie „Nasza Nadzieja” będzie tam prowadzić świetlicę środowiskową z uw­zględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, Klub Sportowy „Piast” Nowa Ruda poprowadzić zajęcia basenowe dla dzieci i młodzieży oraz inne działania sportowe, Powiatowy Urząd Pracy będzie tam miał swój punkt doradztwa zawodowego i aktywizacji osób bezrobotnych, a Uniwersytet Trzeciego Wieku zaś będzie działał w tym miejscu z seniorami.

Czy basen będzie płatny?

– Basen przez 5 lat będzie za darmo. Pracując z ekspertami i prognozując ocenę wniosku o dofinansowanie, obawialiśmy się, że biletowanie może spowodować obniżenie dofinansowania lub zupełny jego brak. Stąd taka decyzja. Może nie jest to najlepsze rozwiązanie. Jedni będą się z tego cieszyć, a inni krytykować ten pomysł. Zrobiliśmy jednak wszystko, abyśmy uzyskać to dofinansowanie. Po tym okresie zobaczymy co dalej.

Jaki jest przewidywany roczny koszt utrzymania basenu przez te 5 lat?

– Nie oszacowano tych kosztów. Zobaczymy.

A po tych 5 latach? Czy znamy założenia rentowności tej inwestycji?

– Basen nigdy nie będzie rentowny. Wszędzie dokłada się do takich inwestycji.

Czy wobec tego basen nie jest taką drogą zabawką fundowaną mieszkańcom?

– Nie nazywałbym tego zabawką. Czy drogą? Kwestia dyskusyjna. Na pewno bardzo oczekiwaną. Gmina jest po to, by spełniać potrzeby mieszkańców w ramach budżetu i środków, którymi dysponuje. Obiekt, moim zdaniem, jest bardzo oczekiwany przez mieszkańców. Pewnie nie wszystkich. Coroczne, zwłaszcza letnie, pożądanie tego obiektu w tym mieście jest naprawdę duże. Zwłaszcza, że kiedyś był, wszyscy korzystaliśmy z niego. Ludzie zazwyczaj nie patrzą przez pryzmat kosztów. Nie martwią się takimi rzeczami, nie odczuwają, że to idzie z ich kieszeni.

Ale to przecież idzie z kieszeni podatników.

– Tak. Mówienie o tym, że jakaś gmina jest tak bardzo zadłużona wcale nie oznacza niezadowolenia mieszkańców w stosunku do władz. To w wielu gminach można zauważyć. Wręcz przeciwnie. Oni są zadowoleni, że to i to jest zrobione. Skąd ten wójt czy burmistrz na to wziął? Nie wszystkich to interesuje. Naszą rolą jest zdobywać pieniądze zewnętrzne bo przecież własnych jest nie za dużo. I to nam się naprawdę udaje. To tak ­działa.

Czy chodzi jednak wyłącznie o zadowolenie mieszkańców – o przysłowiową „kiełbasę wyborczą”?

– Wiele osób tak komentuje nowe informacje o tej inwestycji. Wśród nich jedni wątpią w to, czy się w ogóle uda, a inni mają nadzieję, że uda się jednak doprowadzić do końca te działania. Nigdy nie powiedziałem, że basen będzie np. 5 kwietnia 2017 r. Zawsze było tak, że planujemy zdobyć na to środki. W jednym z komentarzy był link do programu wyborczego, gdzie była informacja, że w latach 2015-2020 powstanie basen … i powstanie. To nie ma żadnego związku z wyborami, tylko kalendarz unijnych środków o tym decyduje i tym kalendarzem się posługuję, a nie wyborczym. Zakładamy, że basen będzie w 2019 roku niezależnie od tego, kto będzie burmistrzem. Staram się zawsze zrealizować to, co obiecuję w kampanii. Chyba nawet udało nam się więcej, niż zakładaliśmy. Od wielu lat patrzę na rozwój miasta strategicznie, długookresowo, a nie przez pryzmat wyborów. Duże projekty wymagają często długiego okresu przygotowania i konieczności pozyskania środków.

Czy w perspektywie istnieje możliwość rozwoju najbliższej okolicy basenu?

– Jest jeszcze stadion. W naturalny sposób tworzy się duży kompleks sportowo-rekreacyjny połączony ze sobą. Zastanawialiśmy się nad tym, ale to w znaczny sposób zwiększyłoby koszt tego projektu. Nie wiemy dziś jak będzie wyglądać nowa perspektywa finansowania, ale pojawiają się nowe możliwości, które staramy się tworzyć, mam tu na myśli Deklarację Sudecką czyli porozumienie ponad 100 gmin, które wyraziły wole współpracy. To inicjatywa jeszcze szersza niż Aglomeracja Wałbrzyska, dzięki której zdobyliśmy naprawdę duże środki unijne.

Dziękujemy za rozmowę.

– Dziękuję.

 

/Noworudzianin Nr 318 /

{gallery}aktualnosci/bay{/gallery}

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Tue, 20 Feb 2018 08:25:28 +0000
PRZEDSIĘBIORCO! ZAŁÓŻ PROFIL JUŻ DZIŚ! http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1489-przedsiebiorco-zaloz-profil-juz-dzis http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1489-przedsiebiorco-zaloz-profil-juz-dzis

{gallery}aktualnosci/majn{/gallery}

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Tue, 06 Feb 2018 09:11:53 +0000
CENTRUM MIASTA ZNOWU Z BASENEM. http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1486-centrum-miasta-znowu-z-basenem http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1486-centrum-miasta-znowu-z-basenem

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, pragnę Państwa poinformować że już wkrótce ruszą prace, przy budowie nowoczesnego, odkrytego basenu przy ul. Fredry - mówi burmistrz Tomasz Kiliński. Nasze wieloletnie starania o pozyskanie środków na modernizację tego cieszącego się popularnością wśród mieszkańców i nie tylko kąpieliska, niewątpliwie zakończyliśmy sukcesem(!)

Na realizację tej 10-cio milionowej inwestycji, już otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie - 6 mln złotych. Nasz wniosek znalazł się wśród 9-ciu najlepszych w Aglomeracji Wałbrzyskiej, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zakończenie prac przewidujemy w pierwszej połowie przyszłego roku.

Nowy obiekt to przede wszystkim: 3 niecki basenowe w tym jedna płytka dla najmłodszych, wieża, boisko do piłki plażowej, szatnie, natryski, budynek sanitarno-szatniowy z częścią gastronomiczną, rozbudowany parking oraz elementy małej architektury- huśtawki czy stoły do tenisa stołowego – wymienia burmistrz.

W kwestii technicznej rozbierzemy obie istniejące niecki a ich miejsce zastąpią nowe o takich samych wymiarach. Powstanie komora z instalacją podgrzewania i uzdatniania wody basenowej. Nowoczesne pompy ciepła woda-powietrze będą odpowiadały za optymalną temperaturę w zbiornikach. Całość wyposażymy w nowoczesne, ekonomiczne oświetlenie.

 

{gallery}aktualnosci/host{/gallery}

Tomasz Kiliński

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Thu, 01 Feb 2018 12:42:57 +0000
ODDAJ GŁOS NA NOWĄ RUDĘ!! http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1485-oddaj-glos-na-nowa-rude http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1485-oddaj-glos-na-nowa-rude

OD DZISIAJ DO KOŃCA LUTEGO - GŁOSUJEMY‼️ DO WYGRANIA NAUKOWA STACJA ZABAW DLA NOWEJ RUDY.

ODDAJ GŁOS - TUTAJ !!!

{gallery}aktualnosci/abw{/gallery}

 

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Wed, 24 Jan 2018 11:05:40 +0000
NABÓR WNIOSKÓW - PRZEDŁUŻONY! http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1484-przedluzenie-trzeciego-naboru-wnioskow-dotyczacych-zmiany-systemu-ogrzewania http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1484-przedluzenie-trzeciego-naboru-wnioskow-dotyczacych-zmiany-systemu-ogrzewania

Urząd Miejski w Nowej Rudzie informuje, że przedłuża do dnia 28 lutego 2018 roku trzeci nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda. Przedłużenie naboru przede wszystkim ma na celu umożliwienie złożenia wniosków przez osoby które oczekują na pozwolenie na budowę instalacji gazowej.

Tryb postępowania oraz zasady określone zostały w Regulaminie udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Nowa Ruda w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyjętego uchwałą Nr 309/XXXIV/17 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 31 maja 2017 roku.

 

{gallery}aktualnosci/topg{/gallery}

 

 

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Wed, 17 Jan 2018 10:49:05 +0000