Aktualności http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news Mon, 26 Jun 2017 13:07:15 +0000 Joomla! - Open Source Content Management pl-pl ZŁÓŻ WNIOSEK NA WYMIANĘ PIECA!(AKTUALIZACJA) http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1352-zloz-wniosek-na-wymiane-pieca http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1352-zloz-wniosek-na-wymiane-pieca

Urząd Miejski w Nowej Rudzie informuje, że od dnia 22 czerwca 2017 roku w związku z UCHWAŁą NR 309/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Nowa Ruda na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

przyjmowane będą wnioski o o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda.

Wnioski będzie można pobrać w BOK lub pok. 205 - Rynek 11 w Nowej Rudzie. Informacji w sprawie wniosków udziela w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie Dorota Habratowska tel 74 872 0333 /Rynek 11 pok. 205/

 

 


 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW (20.06.2017)

Urząd Miejski w Nowej Rudzie ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda realizowane na zasadach określonych w Regulaminie udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Nowa Ruda na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyjętego uchwałą Nr 309/XXXIV/17 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 31 maja 2017 roku, zwanej dalej uchwałą

 

 1. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 22 czerwca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r. w Urzędzie Miejskim Nowa Ruda ul. Rynek 11, pok. 205 – Pani Dorota Habratowska, tel. 74 872 0333

 

 1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa
  Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z ograniczeniem niskiej emisji polegającej na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:

 1. ogrzewanie gazowe

 2. ogrzewanie na lekki olej opałowy

 3. ogrzewanie na paliwo stałe (ekogroszek) (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012)

 4. ogrzewanie na biomasę (pelet) (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012)

 5. odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe)

 6. ogrzewanie elektryczne

 7. sieć ciepłowniczą

Wszystkie urządzenia muszą być nowe oraz posiada certyfikat CE

 

W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, za wyjątkiem:

 

 • wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym

 • pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne,

 • pieców objętych ochroną konserwatorską

 

W powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego.

 1. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację
  Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są osoby fizyczne oraz Wspólnoty.

 2. Okres kwalifikowalności kosztów
  Ustala się, że koszty kwalifikowalne są to koszty poniesione po 1 stycznia 2017r. Wnioskodawca jest zobowiązany do realizacji zadania w terminach, zakresie i na zasadach określonych w umowie.

 1. Wysokość dotacji
  Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym ustala się górne limity dotacji:

 1. dla mieszkania w bloku wielorodzinnym - do 7.000,00 zł

 2. dla domu jednorodzinnego – do 10 000 zł.

 3. w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit dotacji dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań - jako iloczyn tej liczby i kwoty 4.000,00 zł

 1. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 22 czerwca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r. w Urzędzie Miejskim Nowa Ruda, ul, Rynek 11, pok 205 – Pani Dorota Habratowska, tel.: 74 872 0333 lub przesłać listownie na adres: Urząd Miejski w Nowej Rudzie, ul. Rynek 11, 57-400 Nowa Ruda.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Data wpływu wniosku rozumiana jest jako data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.

Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych dokumentów jest dostępny w Urzędzie Miejskim Nowa Ruda, ul, Rynek 11, pok 205 – Pani Dorota Habratowska oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce „ważne ogłoszenia” zakładka „zmiana systemu ogrzewania – dotacje” oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie zakładka „ochrona środowiska”, zakładka „dotacja – zmiana sposobu ogrzewania”.

 

 1. Kryteria wyboru wniosków o udzielenie dotacji
  Ustala się następujące kryteria wyboru zadań do dofinansowania:

 1. formalne, tj. wniosek o udzielenie dotacji powinien być złożony na właściwym formularzu, mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje, być opatrzony podpisem beneficjenta, mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki;

 2. merytoryczne, obejmujące zadania wymienione w Rozdziale I pkt od 1 do 11 Regulaminu stanowiącego zał. Nr 1 do uchwały;

Wnioski będą podlegać ocenie formalnej i merytorycznej. Wnioski niespełniające wymogów formalnych, określonych w Rozdziale IV pkt 2 i 3 Regulaminu stanowiącego zał. Nr 1 do uchwały i nieuzupełnione w trybie opisanym w pkt 3 regulaminu podlegają odrzuceniu.

Po zakwalifikowaniu wniosku, Dotujący zawiadomi Beneficjenta o przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy.

 1. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje
  Wielkość środków przewidywanych do pozyskania w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska we Wrocławiu do budżetu Gminy wyniesie 1.000.000 zł,

 2. Wzór umowy o udzielenie dotacji

  Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu dotacji, zwanej dalej umową. Beneficjent podpisując umowę o udzieleniu dotacji zobowiązuje się do realizacji zadania w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych.

 1. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji

  Po wykonaniu zadania, Beneficjent przedkłada Dotującemu wniosek o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami wskazanymi we wzorze wniosku oraz wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z zapisami umowy, pod rygorem odmowy wypłaty przyznanej dotacji. Po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów nastąpi podpisanie protokołu z wykonania zadania.(co nastąpi po przeprowadzeniu oględzin wykonania zadania pod kątem zgodności z umową). Przekazanie Beneficjentowi dotacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty przekazania środków na rachunek Gminy Miejskiej Nowa Ruda przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
  Wzór wniosku o rozliczenie dotacji stanowi e załącznik do umowy o udzielenie dotacji.

 2. Informacja o środkach odwoławczych

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.

Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

Uwaga

Jednocześnie informujemy, że Gmina Miejska Nowa Ruda planuje pozyskanie następnych zewnętrznych środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego -Infrastruktura i środowisko. W chwili uzyskania zapewnienia takich środków ogłoszony zostanie nabór wniosków umożliwiający udzielanie dofinansowania do zmiany sposobu ogrzewania. Mieszkańcy o tym fakcie poinformowani zostaną przez ogłoszenie w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

{gallery}aktualnosci/beks{/gallery}

 

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Mon, 19 Jun 2017 07:22:16 +0000
EKOLOGIA TEMATEM SESJI. http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1351-ekologia-tematem-sesji http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1351-ekologia-tematem-sesji

 

Ostatniego dnia maja, odbyła się 34 sesja Rady Miejskiej. Środowe spotkanie rajców, miało dwie odsłony. Pierwsza część w całości poświęcona była poprawie jakości powietrza w mieście. Debata nad wykonaniem budżetu, zakończona absolutorium dla burmistrza oraz uchwały bieżące - stanowiły część drugą. W przerwie uroczyście pożegnano wieloletnią Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego - p. Joannę Kołodziej, którą od czerwca na tym stanowisku zastąpi - p. Aneta Palczak.

 

Zwalczanie niskiej emisji, jest jednym z priorytetowych zadań Gminy o czym świadczyć mogą termomodernizacje obiektów publicznych, wymiana źródeł ciepła, postępująca gazyfikacja, spotkania z mieszkańcami, pokazy ekologicznego palenia a także projekty turystyczno-rekreacyjne.

 

Wśród zaproszonych gości, obecni byli: Jerzy Ignaszak - Z-ca Prezesa WFOŚiGW, Ewelina Wikarek-Paluch i Dorota Kawulka - ATMOTERM, Anna Gwizdek - Polska Sp. Gazownictwa, Teresa Zarodkiewicz - WIOŚ a także Teresa Fereżyńska - Polski Klub Ekologiczny.

 

Debatę zwieńczyło przyjęcie regulaminu ws. dotacji celowych, na wymianę systemu ogrzewania. Wojewzki Fundusz Ochrony Środowiska zadeklarował 25 procentowe wsparcie. Aby uatrakcyjn program miasto dołoży" z budżetu Gminy swoje 25%. Szczegły na www.um.nowaruda.pl w zakładce „ważne ogłoszenia” oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie zakładka „ochrona środowiska”, zakładka „dotacja – zmiana sposobu ogrzewania”. Wszelkie informacje pod numerem tel. 74 872 0345

 

W części roboczej, kluczowym było sprawozdanie z realizacji ubiegłorocznego budżetu. Wniosek o absolutorium dla burmistrza poprzedziło odczytanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Rozrachunkowej oraz przedstawienie stanowisk komisji stałych rady miasta. W swoim wystąpieniu, włodarz podsumował miniony rok pod względem finansów gminnych, prowadzonych inwestycji i planów a także podziękował radnym za dotychczasową efektywną współpracę. W końcowym głosowaniu Rada Miejska jednogłośnie udzieliła absolutorium burmistrzowi Tomaszowi Kilińskiemu.

 

Wprowadzone zmiany do budżetu dot. m.in. przeznaczenia 21 tys. złotych na rewitalizację parku przy ul. Strzeleckiej (dokumentacja), przygotowanie programu ochrony środowiska(12.300) montaż kuchni w Gimnazjum Nr 1 (120 tys.), termomodernizacji OSP Nowa Ruda (80tys.), remontu ul. Świdickiej (253 tys.) oraz dotacji dla MOK(30 tys.).

 

W celu pozyskania przyszłych inwestorów, radni rozszerzyli obszar WSSE „Invest Park”, objęty zwolnieniem z podatku od nieruchomości.

 

Pakietem uchwał, uregulowano MPZP dla ul. Niepodległości(dawny zakład BUDROG)oraz uchwalono częściową zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

 

Na zakończenie rajcowie pozytywnie zaopiniowali uchwały w sprawie „programu uzależnień” na rok bieżący, międzygminnego poruzumienia dot. przewozu uczniów niepełnosprawnych a także jednogłośnie przyjęli tzw. Kartę Samorządności.

 

{gallery}aktualnosci/lud{/gallery}

 

 

TimeOut

 

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Wed, 14 Jun 2017 10:28:13 +0000
DZIEŃ DZIECKA NA PŁYWALNI http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1350-dzien-dziecka-na-plywalni http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1350-dzien-dziecka-na-plywalni

Z okazji Dnia Dziecka na basenie Aqua Centrum w Słupcu, odbyły się Powiatowe Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Miasta Nowa Ruda. W rywalizacji udział wzięły szkoły podstawowe oraz gimnazja. Oprócz kolegów i rodziców, zawodników dopingowali obecni na pływalni: burmistrz Tomasz Kiliński wraz z z-cą Marzeną Wolińską, starosta kłodzki Maciej Awiżeń oraz gospodarz obiektu Paweł Marciniak.

W zmaganiach uczesniczyło blisko 400-stu zawodników. W klasyfikacji "podstawówek" zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 6 w Kłodzku, a najlepszym gimnazjum okazało się Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie. GRATULUJEMY

SPONSORZY: Urząd Miasta w Nowej Rudzie, Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik", Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gospodarczy Bank Spółdzielczy, Noworudzkie Usługi Komunalne, Kopalnia Surowców Skalnych Bartnica, Multiagencja Ubezpieczeniowa PrioRita, Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej w Przygórzu SA., Eurovia Polska, Intermarche, Bricomarche, Bank Zachodni WBK, Hurtownia Ela, Matplast Sp. z o.o. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!

 

{gallery}aktualnosci/koni{/gallery}

TimeOut

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Wed, 14 Jun 2017 10:23:51 +0000
UMOWA NA PARKING - PODPISANA! http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1349-umowa-na-parking-podpisana http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1349-umowa-na-parking-podpisana

W minionym tygodniu, burmistrz Tomasz Kiliński podpisał umowę na budowę parkingu przy ulicy Cmentarnej. Przypomnijmy iż zadanie to a także: ścieżka rowerowa (Świdnicka - Piłsudskiego) i oświetlenie (ul. Kłodzka) - otrzymały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie - 5 329 804,27 zł.(!) Całkowita wartość inwestycji mających na celu poprawę jakości powietrza w mieście(niska emisja), to ponad 6 mln 270 tys. zł.

Wykonawcą robót na kwotę 1.081.346,45 jest firma STEINBUDEX - J.M Jerzy Majorek ze Świdnicy. Harmonogram prac zakłada utworzenie 29-ciu miejsc postojowych w tym 6 dla osób niepełnosprawnych, 30 miejsc dla rowerów w tym 10 miejsc zadaszonych (wiata), budowa sanitariatów, wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z powierzchni oraz wykonanie nowego oświetlenia ulicznego. W ramach inwestycji wykonane zostanie również utwardzenie terenu kostką granitową w obrębie pobliskich placów i podwórek. Zakończenie - listopad br.

{gallery}aktualnosci/ozi{/gallery}

 

 

TimeOut

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Wed, 14 Jun 2017 10:20:46 +0000
PAMIĘCI PROFESORA WITOLDA ROTERA http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1348-pamieci-profesora-witolda-rotera http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1348-pamieci-profesora-witolda-rotera

W piątek (02.06) odbyły się obchody upamiętniające życie oraz pracę wybitnego polskiego matematyka - Profesora Witolda Rotera. Część swojej kariery naukowej W.Roter spędził w noworudzkim "ogólniaku" (lata 50-60), gdzie odbyła się uroczysta akademia, zwieńczona odsłonięciem przez małżonkę Jadwigę Roter - pamiątkowej tablicy. Oprócz absolwentów i rodziny naukowca w uroczystości udział wzięli: burmistrz Tomasz Kiliński, wicestarosta Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk oraz kadra akademicka wrocławskich uczelni.

 

{gallery}aktualnosci/rape{/gallery}

 

 

TimeOut

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Wed, 14 Jun 2017 10:18:06 +0000
KOLEJNE UMOWY - PODPISANE! http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1343-kolejne-umowy-podpisane http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1343-kolejne-umowy-podpisane

W środę(24.05) burmistrz Tomasz Kiliński podpisał umowy dotyczące I etapu modernizacji ulicy Teatralnej a także budowy ścieżki rowerowej łączącej Centrum z dzielnicą Słupiec.

Ścieżka rowerowa Nowa Ruda - Słupiec

Pomimo ścisłej współpracy w strukturach Aglomeracji Wałbrzyskiej, skutecznie monitujemy także inne źródła finansowania - tłumaczy burmistrz Tomasz Kiliński. Wspólnie z Gminą Nowa Ruda, Radkowem oraz partnerskim miastem Broumov, udało nam się pozyskać środki unijne z dużego programu transgranicznego. Trasa rowerowa na odcinku Waryńskiego - Słoneczna, to 3,3 km tylko dla miłośników dwóch kół. Noworudzki odcinek stanowić będzie część dużej ścieżki (7,2 km), kończącej swój bieg Czechach. Wartość projektu ruszającego w połowie czerwca br. to ok. 2 mln. 600 tys. - podsumowuje włodarz.

ul. Teatralna

Druga podpisana tego dnia umowa, dotyczyła I etapu modernizacji ulicy Teatralnej. Harmonogram zawiera budowę kompletnej infrastruktury drogowej, chodników, parkingu na ok. 100 miejsc oraz nowoczesnego oświetlenia. Odcinek od PKO do Liceum Ogólnokształcącego na stałe wyłączony zostanie z ruchu kołowego a w tym miejscu powstanie deptak. W/w prace zakończone zostaną z początkiem grudnia br. Wartość - 1.488.729,79 zł.

 

{gallery}aktualnosci/min{/gallery}

TimeOut

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Tue, 30 May 2017 11:10:23 +0000
BIEŻĄCE INWESTYCJE http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1330-biezace-inwestycje http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1330-biezace-inwestycje

W krótkim materiale filmowym, burmistrz Tomasz Kiliński przedstawia bieżące inwestycje w mieście.

video (tutaj)

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Mon, 29 May 2017 05:29:33 +0000
Ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Nowa Ruda http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1328-slubowanie-mlodziezowej-druzyny-pozarniczej-osp-nowa-ruda http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1328-slubowanie-mlodziezowej-druzyny-pozarniczej-osp-nowa-ruda

W święto Strażaków 4 maja 2017 r. w Kościele Św. Barbary w Drogosławiu odprawiona została msza św.w intencji wszystkich strażaków. Wśród zaproszonych gości byli Tomasz Kiliński oraz mł.bryg. Rafał Chorzewski dowódca JRG PSP w Nowej Rudzie. W czasie uroczystej mszy Ślubowanie złożyli członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Nowa Ruda. Młodzi druhowie w ten sposób rozpoczęli przygotowania do służby w Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie, przed nimi długi okres szkoleń oraz wypełnianie zadań statutowych OSP.

Prezes OSP dh Dariusz Chojecki

{gallery}aktualnosci/gajor{/gallery}

 

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Mon, 08 May 2017 08:00:01 +0000
SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI - DROGOSŁAW http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1327-spotkanie-z-mieszkancami-drogoslaw http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1327-spotkanie-z-mieszkancami-drogoslaw

 

Tradycyjnie w maju odbędą się spotkania samorządowców z mieszkańcami.

Masz pytanie, problem lub pomysł którym chciałbyś się podzielić, przyjdź koniecznie na cykl spotkań

organizowany w każdej części miasta.

Na początek DROGOSŁAW (16.05), CENTRUM (23.05) oraz SŁUPIEC (25.05).

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

{gallery}aktualnosci/twitch{/gallery}

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Mon, 08 May 2017 07:53:11 +0000
INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – LOKALNYCH RZEMIEŚLNIKÓW http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1324-informacja-dla-przedsiebiorcow-lokalnych-rzemieslnikow http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1324-informacja-dla-przedsiebiorcow-lokalnych-rzemieslnikow

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zainicjował 2016 roku program wspacia dolnośląskiego rzemiosła. Kluczowym działaniem zaplanowanym na ten rok jest utworzenie platformy internetowej www.rzemioslo.dolnyslask.pl, inwentaryzującej i prezentującej dolnośląskie zakłady rzemieślnicze i ich ofertę.

Utworzenie kompletnej bazy adresowo-ofertowej umożliwi łatwy dostęp do bazy danych o rzemieślnikach prezentującą ofertę i dorobek rzemiosła dolnośląskiego.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkich lokalnych rzemieślników zainteresowanych promocją na portalu do indywidalnych zgłoszeń do osoby prowadzącej projekt tj do Pani Aldony KanickiejUrząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, drogą mailową na adres alona.kanicka@umwd.pl lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem (71) 776 91 48.

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Fri, 07 Apr 2017 09:21:29 +0000