OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Nowa Ruda Nr 44/18 z dnia 21.02. 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Nowej Rudzie, ul. Kolejowa nr 18, 57-400 Nowa Ruda

Nowa Ruda, 21 lutego2018 roku

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Burmistrza Miasta Nowa Ruda

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Nowej Rudzie

 1. Oznaczenie organu prowadzącego:

Gmina Miejska Nowa Ruda

ul. Rynek 1

57-400 Nowa Ruda

 

 1.  Oznaczenie publicznej placówki, której konkurs dotyczy:

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Nowej Rudzie

ul. Kolejowa 15

57-400 Nowa Ruda

 

 1. Wymagania wobec kandydata na stanowisko dyrektora publicznej placówki, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe:

Zgodnie z regulacjami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r., poz. 1597):

1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

 2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

 4. uzyskał:

 1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

 2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

 3. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

 3. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189 z późn.zm.) a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

 6. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1311);

 7. w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60).

 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej oraz

 2. spełnia wymagania określone w pkt III. ust.1. pkt. 2 – pkt. 11.

 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może zajmować osoba niebędąca

nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw

członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

 2. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

 3. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ściągnę z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 4. spełnia wymagania określone w pkt III. ust.1. pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

 1. Stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu może zajmować również:

 1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

 2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1881), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego. 1. Wymagane dokumenty:

W myśl postanowień rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r., poz. 1587), kandydat przystępujący do konkursu zobowiązany jest przedłożyć:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola (jeżeli kandydat planuje przedstawić komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola w formie multimedialnej zobowiązany jest do złożenia w kopercie, zawierającej wymaganą dokumentację oprócz pisemnej koncepcji również prezentację multimedialną);

 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

 • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

 • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

 • imię (imiona) i nazwisko,

 • datę i miejsce urodzenia,

 • obywatelstwo,

 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów

potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 201l r. Poz. 224 i 455, z 2015 r., poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) - w przypadku cudzoziemca,

 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 3. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 4. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1311),

 6. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r., poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017r. poz. 1530) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.,

 7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

 8. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 9. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z2016r. poz. 1842, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego

 10. ,

 11. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Na żądanie organu prowadzącego placówkę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w lit. d-g, 1 i m.

 1. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57- 400 Nowa Ruda, pok. nr 13 tel. (74) 8 720 315, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz z dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Nowej Rudzie" w terminie do dnia 5 kwietnia 2018 roku.

W przypadku oferty złożonej drogą pocztową decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Nowa Ruda.

 1. Informacja o dopuszczeniu składania ofert w postaci elektronicznej:

Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony przez komisje konkursową powołaną przez

Burmistrza Miasta Nowa Ruda w drodze odrębnego zarządzenia.

 1. Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu

przeprowadzenia podstępowania konkursowego:

Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert, o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia.

 

Burmistrz Miasta

Nowa Ruda

 Tomasz Kiliński

 


 

Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Nowa Ruda Nr 43/18 z dnia 21.02. 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowej Rudzie, ul. Stara Droga nr 39, 57-401 Nowa Ruda

Nowa Ruda, 21 lutego 2018 roku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Burmistrza Miasta Nowa Ruda

 

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowej Rudzie

 

 1. Oznaczenie organu prowadzącego:

 

Gmina Miejska Nowa Ruda

 ul. Rynek 1

 57-400 Nowa Ruda

 

 

 

 1.  Oznaczenie publicznej placówki, której konkurs dotyczy:

 

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Nowej Rudzie

 

ul. Stara Droga 39

 

57-401 Nowa Ruda

 

 

 

 1. Wymagania wobec kandydata na stanowisko dyrektora publicznej placówki, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe:

 

Zgodnie z regulacjami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r., poz. 1597):

 

1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

 2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

 4. uzyskał:

 

 1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

 2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

 3. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

 

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

 

 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

 3. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189 z późn.zm.) a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

 6. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1311);

 7. w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60).

 

 1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

 

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej oraz

 2. spełnia wymagania określone w pkt III. ust.1. pkt. 2 – pkt. 11.

 

 1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować osoba niebędąca

 

nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw

 

członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

 

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

 2. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

 3. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ściągnę z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 4. spełnia wymagania określone w pkt III. ust.1. pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

 

 1. Stanowisko dyrektora w publicznej szkole może zajmować również:

 

 1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

 2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1881), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

  

 1. Wymagane dokumenty:

 

W myśl postanowień rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r., poz. 1587), kandydat przystępujący do konkursu zobowiązany jest przedłożyć:

 

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły (jeżeli kandydat planuje przedstawić komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły w formie multimedialnej zobowiązany jest do złożenia w kopercie, zawierającej wymaganą dokumentację oprócz pisemnej koncepcji również prezentację multimedialną);

 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

 

 • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

 • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 

 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

 

 • imię (imiona) i nazwisko,

 • datę i miejsce urodzenia,

 • obywatelstwo,

 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 

 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów

 

potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

 

 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 201l r. Poz. 224 i 455, z 2015 r., poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) - w przypadku cudzoziemca,

 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 3. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 4. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1311),

 6. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r., poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017r. poz. 1530) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.,

 7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

 8. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 9. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z2016r. poz. 1842, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego

 10. ,

 11. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

Na żądanie organu prowadzącego placówkę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w lit. d-g, 1 i m.

 

 1. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

 

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57- 400 Nowa Ruda, pok. nr 13 tel. (74) 8 720 315, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz z dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowej Rudzie" w terminie do dnia 5 kwietnia 2018 roku.

 

W przypadku oferty złożonej drogą pocztową decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Nowa Ruda.

 

 1. Informacja o dopuszczeniu składania ofert w postaci elektronicznej:

 

Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony przez komisje konkursową powołaną przez

 

Burmistrza Miasta Nowa Ruda w drodze odrębnego zarządzenia.

 

 1. Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu

 

przeprowadzenia podstępowania konkursowego:

 

Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert, o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia.

 

Burmistrz Miasta

 

Nowa Ruda

 

Tomasz Kiliński

 

 

 

 

Powrót


 
 
NOWA RUDA Urząd Aktualności OGŁOSZENIE O KONKURSIE