INFORMACJA

 

 

 

INFORMACJA

dla osób ubiegających się o przyznanie

pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie

stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018

w Gminie Miejskiej Nowa Ruda

 

 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego udzielane jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Uczeń może otrzymać stypendium szkolne, kiedy miesięczna wysokość dochodu w jego rodzinie nie przekracza kwoty 514zł netto na osobę, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub gdy wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym

wyrównawczych, wykraczających poza zakres zajęć realizowanych w szkołach w ramach

planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników

szkolnych.

 

Osoby, które zechcą ubiegać się o stypendium szkolne mogą otrzymać odpowiednie formularze w placówkach oświatowych, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie lub na stronie: bip.mops.nowaruda.pl

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, powinien zawierać:

1. dokładne dane ucznia i wnioskodawcy oraz adres zamieszkania,

2. potwierdzenie dyrektora szkoły o uczęszczaniu ucznia w danym roku szkolnym do danej szkoły

i klasy,

3. uzasadnienie przyznania świadczenia, w tym dokumenty potwierdzające wszelkie uzyskane

w rodzinie ucznia dochody netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku tj. sierpień br.

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do 15 września br. a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, słuchaczy nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej 18 w Nowej Rudzie.

 

Ponadto osoby, które złożą wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, proszone są o gromadzenie faktur i rachunków dotyczących poniesione wydatki na cele edukacyjne ucznia.

Powyższe dowody zakupów będą stanowiły podstawę do wypłaty przyznanych świadczeń.

 

 

 

 

Powrót