EKOLOGIA TEMATEM SESJI.

 

Ostatniego dnia maja, odbyła się 34 sesja Rady Miejskiej. Środowe spotkanie rajców, miało dwie odsłony. Pierwsza część w całości poświęcona była poprawie jakości powietrza w mieście. Debata nad wykonaniem budżetu, zakończona absolutorium dla burmistrza oraz uchwały bieżące - stanowiły część drugą. W przerwie uroczyście pożegnano wieloletnią Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego - p. Joannę Kołodziej, którą od czerwca na tym stanowisku zastąpi - p. Aneta Palczak.

 

Zwalczanie niskiej emisji, jest jednym z priorytetowych zadań Gminy o czym świadczyć mogą termomodernizacje obiektów publicznych, wymiana źródeł ciepła, postępująca gazyfikacja, spotkania z mieszkańcami, pokazy ekologicznego palenia a także projekty turystyczno-rekreacyjne.

 

Wśród zaproszonych gości, obecni byli: Jerzy Ignaszak - Z-ca Prezesa WFOŚiGW, Ewelina Wikarek-Paluch i Dorota Kawulka - ATMOTERM, Anna Gwizdek - Polska Sp. Gazownictwa, Teresa Zarodkiewicz - WIOŚ a także Teresa Fereżyńska - Polski Klub Ekologiczny.

 

Debatę zwieńczyło przyjęcie regulaminu ws. dotacji celowych, na wymianę systemu ogrzewania. Wojewzki Fundusz Ochrony Środowiska zadeklarował 25 procentowe wsparcie. Aby uatrakcyjn program miasto dołoży" z budżetu Gminy swoje 25%. Szczegły na www.um.nowaruda.pl w zakładce „ważne ogłoszenia” oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie zakładka „ochrona środowiska”, zakładka „dotacja – zmiana sposobu ogrzewania”. Wszelkie informacje pod numerem tel. 74 872 0345

 

W części roboczej, kluczowym było sprawozdanie z realizacji ubiegłorocznego budżetu. Wniosek o absolutorium dla burmistrza poprzedziło odczytanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Rozrachunkowej oraz przedstawienie stanowisk komisji stałych rady miasta. W swoim wystąpieniu, włodarz podsumował miniony rok pod względem finansów gminnych, prowadzonych inwestycji i planów a także podziękował radnym za dotychczasową efektywną współpracę. W końcowym głosowaniu Rada Miejska jednogłośnie udzieliła absolutorium burmistrzowi Tomaszowi Kilińskiemu.

 

Wprowadzone zmiany do budżetu dot. m.in. przeznaczenia 21 tys. złotych na rewitalizację parku przy ul. Strzeleckiej (dokumentacja), przygotowanie programu ochrony środowiska(12.300) montaż kuchni w Gimnazjum Nr 1 (120 tys.), termomodernizacji OSP Nowa Ruda (80tys.), remontu ul. Świdickiej (253 tys.) oraz dotacji dla MOK(30 tys.).

 

W celu pozyskania przyszłych inwestorów, radni rozszerzyli obszar WSSE „Invest Park”, objęty zwolnieniem z podatku od nieruchomości.

 

Pakietem uchwał, uregulowano MPZP dla ul. Niepodległości(dawny zakład BUDROG)oraz uchwalono częściową zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

 

Na zakończenie rajcowie pozytywnie zaopiniowali uchwały w sprawie „programu uzależnień” na rok bieżący, międzygminnego poruzumienia dot. przewozu uczniów niepełnosprawnych a także jednogłośnie przyjęli tzw. Kartę Samorządności.

 

 

 

TimeOut

 

Powrót


 
 
NOWA RUDA Urząd Aktualności EKOLOGIA TEMATEM SESJI.