KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2017

Urząd Miejski w Nowej Rudzie przypomina, że osoby podlegające zgłoszeniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie zgłosiły się w wyznaczonym terminie na otrzymanym wezwaniu, mogą tego dokonać do 22 marca 2017r.(w każdy dzień tygodnia oprócz piątku).

1.Obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej w tym roku podlegają mężczyźni :

- urodzeni w 1998r ,

  • mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997, którzy dotychczas nie posiadają określonej

    zdolności do czynnej służby wojskowej

2.Do stawienia się przed powiatową komisją lekarską wzywa się osoby urodzone w roku

1996-1997, którzy zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych od

odbycia czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed

zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

3.Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby, które ukończyły 18 lat życia i

zgłosiły się ochotniczo do pełnienia wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do

czynnej służby wojskowej.

4.Do poboru wzywa się kobiety urodzone w latach 1993-1998 posiadające kwalifikacje

przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych

kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach

medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami

lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

-dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości

-dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienia

się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu było niemożliwe,

-posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, wyniki badan specjalistycznych,

przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy

-dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki

-aktualną fotografię o wymiarach 3X4 /bez nakrycia głowy/

-wojskowy dokument osobisty w przypadku jego posiadania.

Kwalifikacja wojskowa dla osób wyżej wymienionych, mających pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące na terenie miasta Nowej Rudy odbędzie się w Kłodzku ul.Boh.Getta 6 /Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1).

W razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny Burmistrz na wniosek przewodniczącego komisji nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję.

Osoby wymienione, które nie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią nakazanych dokumentów, na podstawie art.224 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967r ,o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej /jednolity tekst Dz.U . z 2016 poz.1534/ podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

 

Informacje na przedstawiony temat udziela Barbara Postrach Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich tel.872 0324 lub Pani Beata Dąbrowska -inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich tel. 872 02208.

 

 

Barbara Postrach

Powrót


 
 
NOWA RUDA Urząd Aktualności KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2017