Zagospodarowanie turystyczne góry Św. Anny i góry Wszystkich Świętych

Góra Wszystkich Świętych (648 m n.p.m.) i Góra Świętej Anny (647,2 m n.p.m.), to dwa najwyższe wzniesienia na terenie Nowej Rudy. Już w XIX w. zaczęły powstawać w ich masywach obiekty służące turystyce i rekreacji. Do dzisiaj zachowały się z dawnych czasów wieże widokowe oraz niektóre inne elementy infrastruktury turystycznej. W ostatnich latach władze Nowej Rudy podjęły prace nad uatrakcyjnieniem obu tych obszarów. W tym kierunku zmierzają także podjęte niedawno przedsięwzięcia innych inwestorów. W szczególności w masywie Góry Świętej Anny zostało m.in. zmodernizowane i ponownie otwarte stare schronisko, utworzono tor i wypożyczalnię tzw. kuadów, powstał ośrodek jeździecki i punkt przystankowy na trasie sudeckich wędrówek konnych.

Opracowana w 2004 roku koncepcja zagospodarowania przestrzennego przedstawia kompleksowy program rozwoju infrastruktury turystycznej w rejonie Góry Świętej Anny. Niedawno przystąpiono do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym ten program zostanie przekształcony na regulacje prawne. Jego przyszłą realizację niewątpliwie ułatwi fakt, że ponad połowa gruntów objętych tym opracowaniem, to grunty komunalne.

W ramach omawianej koncepcji wydzielono trzy odrębne w charakterze zespoły, w których dominować mają funkcje rekreacyjno-turystyczne. Pierwszy z nich obejmuje południowe, wylesione stoki tego masywu. Na jego obszarze przewiduje się rozbudowę i uatrakcyjnienie istniejącego ośrodka usługowego, na który obecnie składa się schronisko, kaplica Świętej Anny i ośrodek jeździecki z towarzyszącymi urządzeniami, o dodatkowe obiekty, w tym m.in. dodatkowe schronisko i parkingi. Przygotowywane jest także ponowne udostępnienie turystom wstępu do wieży widokowej. Ponadto zakłada się możliwość wydzielenia około 50 dużych działek (średnio 0,5 – 0,6 ha) pod zabudowę pensjonatową lub mieszkalno-rekreacyjną.

W drugim zespole, zajmującym w większości wylesione północno-wschodnie stoki Góry Świętej Anny, mają zostać wprowadzone nowe urządzenia sportowo-rekreacyjne. W szczególności przewiduje się wybudowanie trzech wyciągów narciarskich, w tym jednego krzesełkowego oraz przygotowanie związanych z nim nartostrad i stoków do nauki jazdy. Rozważa się także możliwość wybudowania toru saneczkowego, który mógłby być wykorzystywany zarówno w okresie zimowym, jak i letnim. W dolnej partii stoku planowana jest budowa kilku kaskadowych zbiorników wodnych, z których każdy mógłby mieć nieco odmienną funkcję. Dla obsługi osób korzystających z kompleksu urządzeń narciarskich przewiduje się wzniesienie obiektów bazy gastronomicznej, a w razie potrzeby także noclegowej. Natomiast w sąsiedztwie zbiorników wodnych może zostać utworzone pole biwakowe, na którym będą mogły być także przeprowadzane różne imprezy plenerowe.

Trzeci z zespołów obejmuje park leśny, zajmujący północno-zachodnie stoki masywu Góry Świętej Anny. Zachowała się w nim bogata struktura ścieżek, dogodnych zarówno dla spacerów, jak i do uprawiania narciarstwa biegowego. Dodatkowo, po utwardzeniu nawierzchni, mogą być one wykorzystywane jako ścieżki rowerowe.

Dla poprawy warunków realizacji przewidzianych w koncepcji inwestycji przewiduje się zmodyfikowanie układu komunikacyjnego w rejonie masywu Góry Świętej Anny. Obejmuje to w szczególności drogi samochodowe, w tym zapewnienie dodatkowego dojazdu ul. Kołową, od strony Słupca. Poza nimi zostaną także odpowiednio przygotowane i oznaczone trasy rowerowe i piesze, łączące Górę Świętej Anny z jej otoczeniem. Wraz z pracami nad modernizacją i rozbudową układu komunikacyjnego zostaną wykonane – niezbędne dla nowych inwestycji – sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

Przewiduje się, że omówiony zakres przedsięwzięć będzie realizowany przez zainteresowanych inwestorów prywatnych przy znaczącym współudziale władz Nowej Rudy.

Koncepcje urbanistyczne

Koncpecja aktywizacji i rozwoju szlaków turystycznych w rejonie Góry Wszytskich Świętych.

Koncepcja zagospodarowania zespołu turystyczno - rekreacyjnego dla międzynarodowego centrum spotkań młodzieży miast partnerskich.

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego masywu Góry Świętej Anny.

Powrót