Strategia rozwoju gminy miejskiej Nowa Ruda na lata 2014-2020

Strategia rozwoju Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2014-2020 jest dokumentem kierunkowym, nakreślającym nadrzędne cele długoterminowe (strategiczne), cele szczegółowe, kierunki oraz działania władz miasta. Określa stan docelowy, do którego miasto powinno dążyć w kolejnym okresie planowania, zarysowuje ramy działań władz miasta prowadzących do osiągnięcia wyznaczonych celów oraz prezentuje przykłady inicjatyw w ramach każdego celu szczegółowego.

Strategia Gminy Miejskiej Nowa Ruda realizuje założenia strategiczne, wynikające z opracowań na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym.

Dokument odpowiada możliwościom pozyskania środków z Funduszy Strukturalnych, jakie dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda rysują się w okresie programowania 2014-2020.

SRGMNR została przyjęta uchwałą Nr 448/LI/14 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 lipca 2014 r.

Uchwalenie Strategii nie zamyka możliwości wprowadzania zmian, prowadzenia konsultacji społecznych i składania propozycji działań inwestycyjnych, zgodnie z pojawiającymi się, uzasadnionymi potrzebami lokalnymi.

 

Opracowane cele strategiczne są zgodne z dokumentami strategicznymi na poziomie unijnym uwzględniając zapisy Strategii Europa 2020, krajowym realizując założenia Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 i regionalnym uwzględniając zapisy Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 .

 

 

strategia (więcej) 

 

Powrót