Zasłużeni dla miasta

Ks. Jerzy Czernal

Ksiądz Jerzy Czernal urodził sie w Wierzchosławicach Tarnowskich, obecnie województwo małopolskie. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1969 roku w Archikatedrze Wrocławskiej. W 1986 roku ks. Jerzy przybył do Nowej Rudy – Słupca, gdzie do dzisiaj pełni funkcję proboszcza w kościele św. Katarzyny. Podczas 26 letniej posługi kapłańskiej w Nowej Rudzie – Słupcu; ksiądz Jerzy Czernal podjął wiele działań społecznych służących ratowaniu lokalnych zabytków oraz odnowieniu świątyń. Przy wsparciu mieszkańców oraz władz miasta, przeprowadził niemalże gruntowną renowację Kościoła Parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej przy ulicy Radkowskiej w Słupcu. Największe prace dotyczyły m.in renowacji ołtarza głównego, remontu dachu czy restauracji instrumentu organowego.

Czytaj więcej...


Edward Śledź

Pan Edward Śledź urodził się na Sybirze, skąd w roku 1946 wraz z rodzicami, transportem kolejowym powrócił do Ojczyzny i osiedlił się w miejscowości Dobrzejowice. Szkołę Podstawową ukończył w Bytomiu Odrzańskim. W 1963 ukończył szkołę zawodową o specjalności – tkacz. W tym samym roku rozpoczął pracę w Kopalni Nowa Ruda, jednocześnie uczęszczając w szkoleniach doskonalenia zawodowego. Uzyskując dyplom elektryka, szkoli kolejnych adeptów górnictwa w zawodzie – elektryk. Z upływem pracy zawodowej, E. Śledź zostaje wybrany do Społecznej Inspekcji Pracy – pełniąc funkcję z-cy Inspektora.

Czytaj więcej...


SiTG Koło Terenowe Nowa Ruda

Stowarzyszenie jest apolityczną, samorządną i trwałą organizacją naukowo-techniczną zrzeszającą inżynierów i techników górnictwa, geologii i specjalności pokrewnych współdziałających z górnictwem.

Czytaj więcej...


"ZZG" w Polsce

Związek Zawodowy Górników w Polsce jest organizacją samorządną, niezależną, działającą na zasadach obowiązującego porządku prawnego w Rzeczpospolitej Polskiej. Nadrzędnym zadaniem Związku, jest dbanie o bezpieczeństwo socjalne ludzi pracy( nie tylko członków tej organizacji).

Czytaj więcej...


Orkiestra Górnicza

Orkiestra Górnicza powstała w 1946 roku. Na początku orkiestrę tworzyło 30-stu a w latach późniejszych 50-ciu niemiecko-polskich muzyków. Przez 66 lat, doskonaliła swoje umiejętności, pod przewodnictwem 4 kapelmistrzów w tym obecnego, wybranego w 1972 roku – Jana Wolana. Po likwidacji kopalni w 2000 roku Orkiestra przeszła pod Związek Zawodowy Górników w Polsce przy wsparciu Urzędu Miasta Nowa Ruda ( dofinansowanie roczne) , a od 2008 roku działa przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie.

Czytaj więcej...


Stanisław Wójcik

Stanisław Wójcik uczęszczał do szkoły średniej w Szczekocinach, a od 1949 r. do liceum ogólnokształcącego w Kamiennej Górze, które ukończył w 1951 r. W tym samym roku rozpoczął studia na wydziale lekarskim Uniwersytetu im. Karola w Pradze, które ukończył na wydziale lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Po uzyskaniu dyplomu lekarza, 1 października 1957 r. rozpoczął pracę zawodową w Szpitalu w Nowej Rudzie; jako asystent na Oddziale Wewnętrznym. Od czerwca 1960 roku - ordynator Oddziału Wewnętrznego, liczącego wówczas 95 łóżek. W lecznictwie otwartym pełnił funkcję kierownika Przychodni Powiatowej w Nowej Rudzie i kierownika Przychodni Rejonowej PKP.

Czytaj więcej...


Barbara Zegzdryn

Pani Barbara Zegzdryn urodzona 24 września 1930 roku w Rajsku, c. Romualda i Eleonory. Posiada Dyplom Lekarza Poznańskiej Akademii Medycznej z 7 września 1954 roku.

Czytaj więcej...


Jan Podgórski

Pan Jan Podgórski po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Henrykowie Lubańskim kontynuował edukację kolejno, w noworudzkiej Zasadniczej Szkole Górniczej i w miejscowym Technikum Górniczym, a później w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera górnika. Karierę zawodową rozpoczął w Kopalni Węgla Kamiennego „Nowa Ruda”, przechodząc przez wszystkie szczeble w strukturze organizacyjnej zakładu wydobywczego - od ładowacza do głównego inżyniera górniczego. Angażował się również w działalność Koła Terenowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Nowej Rudzie - niezłomnego krzewiciela tradycji górniczej, które działa prężnie do dziś - pomimo likwidacji kopalni - pod doświadczonym okiem Prezesa Jana Podgórskiego. A on sam zauważa, że powinnością SITG jest pielęgnowanie górniczej legendy zrodzonej w Nowej Rudzie, ochranianie jej przez pamięć dla jej bohaterów i z obowiązku wobec obecnych i przyszłych pokoleń.

Czytaj więcej...


 
 
NOWA RUDA Miasto Zasłużeni dla miasta