Związek Sybiraków

Związek Sybiraków założony został w 1928 roku przez byłych żołnierzy Polskiej Syberyjskiej Dywizji a jego celem była obrona i pomoc Polakom zsyłanym na bezkresne tereny Rosji. Honorowym członkiem “Związku” był Marszałek Józef Piłsudski, w młodości Zesłaniec-Sybirak.
Związek Sybiraków zaprzestał swojej działalności w dniu wybuchu II Wojny Światowej, a został reaktywowany dopiero w 1988 roku, po częściowej "odwilży" w Polsce, gdy Władza pozwoliła już mówić o zsyłkach (deportacjach) z lat 1940-1946 na tereny byłego Związku Radzieckiego, zwanego przez Zesłańców Nieludzką Ziemią. 

Utworzenie Koła w Nowej Rudzie, stało się możliwe w grudniu 1988 r. po 50-ciu latach od zawieszenia działalności Związku Sybiraków w Polsce. Korzystając z możliwości powołania terenowego ogniwa, Sybiracy z Nowej Rudy oraz z okolicznych miejscowości (osiedleni tu po powrocie z zesłania) – utworzyli grupę inicjatywną. Po ostatecznym zawiązaniu się “grupy” ówcześni członkowie doprowadzili do zorganizowania Koła.

W początkowym okresie, tj. w pierwszych miesiącach i latach, działalności Koła, koncentrowano się głównie na POSZUKIWANIU I ODNAJDOWANIU osób, które powróciły 

z zesłania, gromadzeniu i weryfikacji dokumentów potwierdzających pobyt oraz na legitymizowaniu statusu członkostwa w Związku Sybiraków jak też kombatanctwa. Powołanie Koła Związku Sybiraków w Nowej Rudzie dało więc możliwość odnalezienia się, wzajemnego poznania oraz rozpoczęcia wspólnej społecznej pracy na rzecz odtajniania sybirackich życiorysów, prawd historycznych tamtych czasów oraz budowania Związku Sybiraków po jego reaktywowaniu. W szczytowym okresie, tj. w latach 1993/1994 Koło liczyło 443 Sybiraków. Później, wraz z naturalnym upływem czasu, liczba ta ulegała zmniejszeniu i obecnie zrzesza 160 osób, łącznie podopiecznymi, tj. wdowami i wdowcami po byłych Sybirakach.

Realizując związkową misję, noworudzkie Koło na przestrzeni swej 25-cio letniej działalności podejmowało szereg różnorodnych przedsięwzięć. Najważniejsze to: pomoc zrzeszonym Sybirakom, organizacja okolicznościowych spotkań, udział w organizowanych przez Gminę uroczystościach państwowych, współpraca ze szkołami czy spotkania z młodzieżą. Ponadto z inicjatywy Koła wykonane zostały TRZY ZNAKI PAMIĘCI tj.

1) tablica epitafijna (1999 r.) upamiętniająca zesłania, która została umieszczona na cmentarzu,
2) obelisk ( 1996 r.) poświęcony pamięci zesłanych Sybiraków 1939 r.- 1956 r. skwer przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie,
3) tablica poświęcona pamięci PATRONA SYBIRAKÓW – św. RAFAŁA 

KALINOWSKIEGO ( w 2004 r.) znajdująca się w kościele parafialnym św. Mikołaja w Nowej Rudzie,

Poza typowo strukturalną działalnością noworudzkiego Koła Sybiraków, organizacja stanowi źródło prawdy historycznej, kreuje prawidłowe wzorce dla młodzieży oraz aktywnie reprezentuje miasto we wszystkich Krajowych Zjazdach Delegatów Związku. Dlatego uzasadnionym jest przyznanie Związkowi Sybiraków Koło w Nowej Rudzie, tytułu „Zasłużony dla Miasta Nowa Ruda”. 

 

 

Powrót