List otwarty do Kupców i Przedsiębiorców

 

Noworudzka Karta rodziny 3+

Apel do Kupców i Przedsiębiorców

 

Z myślą o wsparciu wielodzietnych rodzin, oraz tworzeniu w Nowej Rudzie klimatu przyjaznego rodzinie, przystąpiliśmy do opracowania oferty ulg oraz preferencji dla rodzin posiadających co najmniej troje dzieci. Nasze działania spowodowane są potrzebą wsparcia rodzin wielodzietnych, a także podkreślenia roli jaką pełnią one w społeczeństwie.

 

Celem programu „Noworudzka Karta rodziny 3+” jest stworzenie systemu preferencji skierowanych do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Nowej Rudy. Adresatami programu są członkowie rodzin mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia, jeśli dziecko uczy się lub studiuje. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z programu jest posiadanie „ Noworudzkiej Karty Rodziny 3+”, którą otrzymuje każdy członek rodziny wielodzietnej spełniający kryteria. W programie, uczestniczyć może każda rodzina wielodzietna, niezależnie od osiąganego dochodu. Program skierowany jest także do osób samotnie wychowujących troje i więcej dzieci.

Program obejmuje zniżki na: bilety wstępu do Kina MOK, zniżki od obowiązujących cen biletów na imprezy organizowane przez  MOK, zniżki od obowiązujących opłat za uczestnictwo w sekcjach prowadzonych przez MOK, częściowe zwolnienie z ponoszenia opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę dziecka w przedszkolu i oddziale przedszkolnym szkół podstawowych podległych samorządowi miejskiemu, częściowe zwolnienie z opłat za korzystanie ze urządzeń sportowych znajdujących się w kompleksie sportowym w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 16.

Kolejnym walorem nowej inicjatywy jest możliwość uczestnictwa w nim podmiotów prywatnych. Firmy które zechcą przystąpić o programu, otrzymają tytuł Partnera programu same określają wysokość, rodzaj ulg oraz preferencji dla rodzin wielodzietnych. Dzięki możliwości udziału w projekcie przedsiębiorców, oferta staje się bardzo szeroka i atrakcyjna dla mieszkańców Nowej Rudy.

Wyrazem włączenia się w przedsięwzięcie jest złożenie pisemnej deklaracji,w której to właśnie Państwo zaproponują odpowiednie zniżki,bądź preferencje dla posiadaczy „Noworudzkiej Karty Rodziny 3+” (deklaracja w załączeniu).

Na etapie wdrażania programu,zostanie zawarte z Państwem porozumienie dotyczące współpracy z miastem. Przekażemy państwu materiały przeznaczone do oznakowania siedziby firmy.Lista partnerów programu będzie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Nazwa firmy zostanie także zamieszczona w materiałach promujących inicjatywę czyli na plakatach, ulotkach,w mediach itp.Szczegółowe informacje na temat przystąpienia do programu Noworudzka Karta Rodziny 3+znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.nowaruda.pl w zakładce Dla mieszkańca - Noworudzka Karta Rodziny 3+

 

deklaracja(pobierz)

 

 

Z poważaniem

Burmistrz Miasta

Nowa Ruda

Tomasz Kiliński

 

Powrót


 
 
NOWA RUDA Dla mieszkańca PROGRAM RODZINA 3+ List otwarty do Kupców i Przedsiębiorców