Zarządzenie Nr 34 /18

Zarządzenie Nr 34 /18

Burmistrza Miasta Nowa Ruda

zdnia 07.02 2018r.

 

 

sprawie ogłoszenia wyników konkursu na realizację zadań publicznych pn.

 

PROWADZENIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI RODZINNEJ

W NOWEJ RUDZIE

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Burmistrz Miasta Nowa Ruda zarządza:

 

§1.

 

Na ogłoszony w dniu 5 stycznia 2018 r. konkurs na realizację zadania publicznego pn. PROWADZENIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI RODZINNEJ W NOWEJ RUDZIE wpłynęła jedna oferta – złożona przez Fundację w Kręgu Rodziny FAMILJUS ul. Armii Krajowej 15, 57 – 400 Nowa Ruda .

 

§2.

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznałem dotację dla Fundacji w Kręgu Rodziny FAMILJUS ul. Armii Krajowej 15, 57 – 400 Nowa Ruda, w kwocie 29 185,00 zł.

 

§3.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Społecznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

 

§4.

 

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Miasta

Nowa Ruda

Tomasz Kilinski

Powrót