PODRÓŻE EDUKACYJNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 32 /18

Burmistrza Miasta Nowa Ruda

z dnia 1 lutego 2018 r.

 

 

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta Nowa Ruda

z dnia 1 lutego 2018 r.

 

 

Napodstawieart.30ust.1ustawyzdnia8marca1990r.osamorządziegminnym(t.j.Dz.U.z2017r.poz.1875 ze zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawyzdnia24kwietnia2003r.odziałalnościpożytkupublicznegoiowolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz§8ust.2 UchwałyNr 368/XL/17 RadyMiejskiejwNowejRudziezdnia 22 listopada 2017r.wsprawieProgramuWspółpracyMiastaNowaRudazorganizacjamipozarządowymiw2018rokuBurmistrzMiastaNowaRudaogłaszaotwartykonkursofertnarealizacjęzadaniapublicznegopn:

 

PODRÓŻE EDUKACYJNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 1. Do konkursu przystąpić mogą podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 powyższej ustawy.

 2. Forma realizacji zadania – wsparcie.

 3. Celem realizacji zadania jest zapobieganie patologiom społecznym, a w szczególności uzależnieniom, organizacja zajęć rozwojowych, rozbudzanie zainteresowań, zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz zagospodarowanie czasu wolnego.

 4. Termin realizacji zadania: od 1 czerwca do 31 lipca 2018 r.

 5. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie 12.000,00 zł.

Kwota przeznaczona na realizację zadania może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie to można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Miasta w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu, co spowodować może również unieważnienie ogłoszonego konkursu.

W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Miasta z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie ponownego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę.

Na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju w 2016 r. została przekazana dotacja w kwocie 2.500,00 zł, w 2017 r. w wysokości 15.000,00 zł.

 1. Warunki realizacji zadania:

 • udział w zadaniu grupy minimum 20 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami z terenu miasta Nowa Ruda,

 • organizacja minimum 10 dniowego wypoczynku poza terenem miasta Nowa Ruda,

 • zapewnieniecałodziennegozakwaterowania,wyżywieniaiopieki,

 • zapewnienietransportu,

 • realizacja programu terapeutycznego i profilaktycznego,

 • posiadanie doświadczenia i uprawnień do organizacji tego rodzaju zadania,

 • posiadanie wykwalifikowanej kadry opiekuńczej,

 • zapewnienie bezpiecznych, zgodnych z zasadami BHP i innymi właściwymi przepisami warunków realizacji zadania.

 1. Dotacja obejmuje dofinansowanie kosztów prowadzenia zajęć a w szczególności: wynagrodzeń prowadzących zajęcia, transportu, wyżywienia i zakwaterowania oraz koszty administracyjne związane bezpośrednio z realizacją zadania, które nie mogą przekroczyć 1% otrzymanej dotacji.

Koszty, które nie będą mogły zostać pokryte z dotacji: zakup wyposażenia i sprzętu będącego środkami trwałymi, koszty wkładu własnego rzeczowego i kadrowego (np. pracy wolontariuszy, wykorzystania własnego sprzętu biurowego, amortyzacji, zużycia itp.).

Minimalny finansowy wkład własny oferenta wynosi 2% wnioskowanej dotacji, a maksymalna wartość wkładu osobowego 15% wnioskowanej kwoty dotacji. Ogłaszający nie przewiduje możliwości wyceny wkładu rzeczowego.

8. Warunki składania ofert:

- oferent zobowiązany jest do złożenia oferty na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300),

 • ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej maszynowo lub czytelnym pismem ręcznym,

do oferty należy dołączyć:

 • oświadczenie:

a) o niezaleganiu z płatnościami wobec Miasta Nowa Ruda;

b) o posiadaniu uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zleconego zadania publicznego,

c) o zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zadania,

 • ewentualnie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę oferty np. referencje, listy intencyjne, kopie umów ze sponsorami itp.

9. Wymogi formalne:

 • złożenie oferty na obowiązującym wzorze, podpisanej przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta,

 • złożenie pieczątek oferenta we wszystkich wymaganych na wzorze oferty miejscach,

 • wypełnienie wszystkich miejsc w ofercie,

 • prawidłowo i czytelnie sporządzona kalkulacja kosztów,

 • złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń.

 1. Zasady przyznania dotacji:

 • kompletność złożonej oferty,

 • rzetelność podanych danych w ofercie,

 • efektywność realizacji zadania na które przyznawana jest dotacja.

 1. Kryteria i tryb stosowany przy wyborze ofert:

 • ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu podanych informacji,

 • wartość merytoryczna projektu (celowość, zakres rzeczowy zadania, kwalifikacje osób),

 • ocena przedstawionego programu terapeutycznego,

 • doświadczenie i kwalifikacje oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu,

 • budżet projektu – szczegółowe i precyzyjne wyliczenie kosztów, możliwość pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł, udział finansowy, kadrowy i rzeczowy środków własnych oferenta,

 • dotychczasowa współpraca przy realizacji zleconych zadań publicznych,

 • liczba uczestników objętych zadaniem.

Oceny przedstawionych ofert dokona powołana w tym celu przez Burmistrza Komisja Konkursowa, wyboru oferty dokona Burmistrz Miasta Nowa Ruda.

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 • kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. do godziny 1000 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1, pokój nr 13, II piętro,

 • w przypadku przesłania oferty pocztą decyduje jej data wpływu do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie,

 • oferty należy składać w zaklejonej kopercie z oznaczeniem „Konkurs na realizację zadania publicznego pn: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych ” oraz podać nazwę i adres oferenta,

 • oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 30 marca 2018 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie ul. Rynek 11, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie www.um.nowaruda.pl

Zastrzega się możliwość zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego.

Osobą wskazaną do kontaktów z oferentami jest:

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej – Leszek Wójcik

adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.; tel. 074 872 03 26

Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie są zwracane oferentowi.

 1. Oferent, którego oferta została przyjęta do realizacji:

 • podpisuje umowę w Wydziale Infrastruktury Społecznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie ul. Rynek 11, pokój 302,

 • przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do dostarczenia dodatkowo dwóch egzemplarzy oferty, dwóch kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji i o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty trzech egzemplarzy zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania publicznego podpisane przez osoby upoważnione, a w przypadku złożenia wspólnej ofert umowę pomiędzy Zleceniobiorcami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

 1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Gminą Miejską Nowa Ruda. Przekazanie dotacji na konto zleceniobiorcy nastąpi w terminie określonym w umowie.

 

Burmistrz Miasta

Nowa Ruda

Tomasz Kiliński     

 

 

Powrót


 
 
NOWA RUDA Dla mieszkańca Organizacje pozarządowe Aktualności PODRÓŻE EDUKACYJNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH