Zarządzenie Nr 24 /18

Zarządzenie Nr 24 /18

Burmistrza Miasta Nowa Ruda

z dnia 12 stycznia 2018 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu na realizację

zadania publicznego w 2018 roku :

 

Prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet z problemem alkoholowym w rodzinie

 

 

Napodstawieart.30ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządziegminnym(t.j.Dz.U. z2017 r.poz. 1875 ze zm. )art.11ust.2iart.15ust.2hustawyzdnia24kwietnia2003r.odziałalnościpożytkupublicznegoiowolontariacie(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) BurmistrzMiastaNowaRudazarządza:

 

§ 1.

 

Na ogłoszony w dniu 7 grudnia 2017 r. konkurs na realizację zadania publicznego w 2018 r. pn. Prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet z problemem alkoholowym w rodzinie wpłynęła jedna oferta – Fundacji w Kręgu Rodziny FAMILJUS, ul. Armii Krajowej 15, 57-400 Nowa Ruda.

 

§ 2.

 

W związku z tym, że złożona oferta nie spełnia warunków realizacji zadania, unieważniam ogłoszony konkurs.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Społecznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta

Nowa Ruda

Tomasz Kiliński

 

 

 

 

Powrót