ZARZĄDZENIE Nr 13/18

 

ZARZĄDZENIE Nr 13/18

BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA

dnia 5 stycznia 2018 r.

 

 

 

sprawie o głoszenia konkursu na realizację zadań publicznych zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 2018r.

 

 

 

Napodstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawyzdnia24kwietnia2003r.odziałalnościpożytkupublicznegoiowolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz§8ust.2 UchwałyNr 368/XL/17 RadyMiejskiejwNowejRudziezdnia 22 listopada 2017r.wsprawieProgramuWspółpracyMiastaNowaRudazorganizacjamipozarządowymiw2018rokuBurmistrzMiastaNowaRudazarządza:

 

 

§1.

 

Ogłaszam konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w 2018 r., w brzmieniu określonym w załączniku nr 1do niniejszego zarządzenia.

 

 

§2.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Społecznej.

 

 

§3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Miasta

Nowa Ruda

Tomasz Kiliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 13 /18

Burmistrza Miasta Nowa Ruda

z dnia 05.01. 2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZAMIASTANOWARUDA

ZDNIA 23.11.2017r.

 

 

Napodstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawyzdnia24kwietnia2003r.odziałalnościpożytkupublicznegoiowolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz§8ust.2 UchwałyNr 368/XL/17 RadyMiejskiejwNowejRudziezdnia 22 listopada 2017r.wsprawieProgramuWspółpracyMiastaNowaRudazorganizacjamipozarządowymiw2018rokuBurmistrzMiastaNowaRuda ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn:

 

PROWADZENIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI RODZINNEJ W NOWEJ RUDZIE

 

 1. Do konkursu przystąpić mogą podmioty wymienione w art. 11 powyższej ustawy.

 2. Forma realizacji zadania – wsparcie.

 3. Celem realizacji zadania jest w szczególności zorganizowanie pomocy rodzinom przeżywającym kryzys, mającym trudności wychowawcze z dziećmi, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, uzależnionym i współuzależnionym.

 4. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2018 r.

 5. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie 30 000,00 zł.

Kwota przeznaczona na realizację zadania może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie to można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Miasta w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Miasta z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie ponownego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę.

Na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju w 2016 roku została przekazana dotacja dla organizacji pozarządowych w .kwocie 30 000 zł w 2017 przyznano kwotę 30 000 zł.

 1. Warunki realizacji zadania:

 • nabór i organizacja kadry przygotowanej do realizacji zadania ,

 • udział w realizacji zadania osób i rodzin potrzebujących pomocy,

 • zapewnienie lokalu,

 • organizacja spotkań klientów z osobami wybranymi do realizacji zadania,

 • realizacja stosownych programów pomocy,

 • możliwość przerwy realizacji zadania w czasie ferii, wakacji i świąt,

 • posiadanie doświadczenia i uprawnień do organizacji tego rodzaju zadania,

 • zapewnienie zgodnych z zasadami BHP i innymi właściwymi przepisami warunków realizacji zadania.

7. Dotacja obejmuje dofinansowanie kosztów prowadzenia zadania a w szczególności: wynagrodzenia specjalistów, materiałów i pomocy koniecznych do realizacji programu, utrzymania lokalu – w części dotyczącej realizacji zadania oraz koszty administracyjne związane bezpośrednio z realizacją zadania.

 

Koszty, które nie będą mogły zostać pokryte z dotacji: zakup wyposażenia i sprzętu będącego środkami trwałymi, koszty wkładu własnego rzeczowego i kadrowego (np. pracy wolontariuszy, wykorzystania własnego sprzętu biurowego, amortyzacji, zużycia itp.).

Minimalny finansowy wkład własny oferenta wynosi 5% wnioskowanej dotacji, a maksymalna wartość wkładu osobowego 50% wnioskowanej kwoty dotacji. Ogłaszający nie przewiduje możliwości wyceny wkładu rzeczowego.

8. Warunki składania ofert:

- oferent zobowiązany jest do złożenia oferty na druku stanowiącym załącznik nr 1 do

Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych, oraz wzorów

sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r. , poz. 1300),

- ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej maszynowo lub czytelnym pismem

ręcznym,doofertynależydołączyć:

 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

 • oświadczenie: o niezaleganiu z płatnościami wobec Miasta Nowa Ruda, o posiadaniu uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zleconego zadania publicznego,

 • szczegółowy harmonogram spotkań z podaniem dni i godzin prowadzenia spotkań , rodzaju zajęć i osoby prowadzącej,

 • ewentualnie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę oferty np. referencje, listy intencyjne, kopie umów ze sponsorami itp.

9. Wymogi formalne:

-złożenie oferty na obowiązującym wzorze, podpisanej przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta,

-złożenie pieczątek oferenta we wszystkich wymaganych na wzorze oferty miejscach,

-wypełnienie wszystkich miejsc w ofercie,

-prawidłowo i czytelnie sporządzona kalkulacja kosztów,

-złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń.

10. Zasady przyznania dotacji:

-kompletność złożonej oferty,

-rzetelność podanych danych w ofercie,

-efektywność realizacji zadania na które przyznawana jest dotacja.

11. Kryteria i tryb stosowany przy wyborze ofert:

-ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu podanych informacji,

-wartość merytoryczna projektu (celowość, zakres rzeczowy zadania, kwalifikacje osób),

-doświadczenie i kwalifikacje oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu,

-budżet projektu – szczegółowe i precyzyjne wyliczenie kosztów, możliwość pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł, udział finansowy, kadrowy i rzeczowy środków własnych oferenta,

-dotychczasowa współpraca przy realizacji zleconych zadań publicznych,

-liczba uczestników objętych zadaniem.

Oceny przedstawionych ofert dokona powołana w tym celu przez Burmistrza Komisja Konkursowa, wyboru oferty dokona Burmistrz Miasta Nowa Ruda.

12. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość wybrania do realizacji zadania więcej niż jednej oferty.

13. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 • kompletne oferty należy składać w terminie dodnia 2 lutego 2018r.dogodziny1000 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1, pokój nr 13, II piętro,

 • w przypadku przesłania oferty pocztą decyduje jej data wpływu do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie,

 • oferty należy składać w zaklejonej kopercie z oznaczeniem „Konkurs na realizację zadania publicznego pn: „Prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej w Nowej Rudzie” oraz podać nazwę i adres oferenta,

 • oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

14.Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie dodnia 16 lutego 2018r. Ogłoszenie wyników konkursu

nastąpi w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu

Miejskiego w Nowej Rudzie ul. Rynek 11, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz

opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie www.um.nowaruda.pl

Zastrzegasięmożliwośćzmianyterminuzakończeniapostępowaniakonkursowego.

Osobą wskazaną do kontaktów z oferentami jest:

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej – Leszek Wójcik

adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.;tel. 074 872 03 26

Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie są zwracane oferentowi.

15.Oferent, którego oferta została przyjęta do realizacji:

 • podpisuje umowę w Wydziale Infrastruktury Społecznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie ul. Rynek 11, pokój 302,

 • przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do dostarczenia dodatkowo dwóch egzemplarzy oferty, dwóch kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji i o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty trzech egzemplarzy zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania publicznego podpisane przez osoby upoważnione, a w przypadku złożenia wspólnej ofert umowę pomiędzy Zleceniobiorcami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

16.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie

umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Gminą Miejską Nowa Ruda. Przekazanie dotacji

na konto zleceniobiorcy nastąpi w terminie określonym w umowie.

 

 

Burmistrz Miasta

Nowa Ruda

Tomasz Kiliński

Powrót