Zarządzenie Nr 12/18

ZarządzenieNr 12/18

BurmistrzaMiastaNowaRuda

zdnia 5 stycznia 2018r.

 

 

wsprawieogłoszeniawynikówkonkursunarealizację

zadaniapublicznegow2018r.

 

pn. Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Burmistrz Miasta Nowa Ruda zarządza:

 

 

§1.

 

W ogłoszonym w dniu 27 listopada 2017 r. konkursie na realizację zadania publicznego w 2018 r. pn. . Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku, wpłynęły oferty złożone przez

1. Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej Os. XXX lecia 6/2/3 Nowa Ruda,

2. Uczniowski Klub Sportowy Centrum ul. Szkolna 3 Nowa Ruda,

3. Klub Taekwon – do ITF ul. Lipowa 7 Nowa Ruda.

 

§ 2.

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznałem dotację dla:

UKS Akademia Piłki Nożnej Nowa Ruda - Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku 10.000zł

UKS Centrum Nowa Ruda - Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu w kolarstwie szosowym w 2018 roku 8.000 zł

UKS Centrum Nowa Ruda - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i wyścigach rowerów górskich i turystyce rowerowej w 2018 roku 15.000 zł

Klubu Taekwon – do ITF Nowa Ruda - Organizacja zajęć sportowych Taekwon - do 4 500 zł.

 

§ 3.

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Społecznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

Nowa Ruda

Tomasz Kiliński

 

Powrót