Zarządzenie Nr 09 /18

Zarządzenie Nr 09 /18

Burmistrza Miasta Nowa Ruda

z dnia 5 stycznia 2018 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu na realizację

zadania publicznego w 2018 roku :

 

Organizacja zajęć dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w dzielnicy Centrum

 

 

 

Napodstawieart.30ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządziegminnym(t.j.Dz.U. z2017 r.poz. 1875 ze zm. )art.11ust.2iart.15ust.2hustawyzdnia24kwietnia2003r.odziałalnościpożytkupublicznegoiowolontariacie(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) BurmistrzMiastaNowaRudazarządza:

 

 

§ 1.

 

Na ogłoszony w dniu 7 grudnia 2017 r. konkurs na realizację zadania publicznego w 2018 r. pn. Organizacja zajęć dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w dzielnicy Centrum wpłynęła jedna oferta Noworudzkiego Stowarzyszenia Pro Publico Bono, ul. Rynek 1, 57 – 400 Nowa Ruda.

 

§ 2.

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznaję dotację dla Noworudzkiego Stowarzyszenia Pro Publico Bono, ul. Rynek 1, 57 – 400 Nowa Ruda, w kwocie 40.460,00 zł.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Społecznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta

Nowa Ruda

Tomasz Kiliński

 

 

 

 

Powrót