Zarządzenie Nr 08/18

Zarządzenie Nr 08/18

Burmistrza Miasta Nowa Ruda

z dnia 5 stycznia 2018 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu na realizację

zadania publicznego w 2018 roku :

 

Organizacja zajęć profilaktycznych i wypoczynku dla dzieci i młodzieży

w czasie ferii zimowych w dzielnicy Centrum

 

 

 

Napodstawieart.30ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządziegminnym(t.j.Dz.U. z2017 r.poz. 1875 ze zm. )art.11ust.2iart.15ust.2hustawyzdnia24kwietnia2003r.odziałalnościpożytkupublicznegoiowolontariacie(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) BurmistrzMiastaNowaRudazarządza:

 

§ 1.

 

Na ogłoszony w dniu 7 grudnia 2017 r. konkurs na realizację zadania publicznego w 2018 r. pn. Organizacja zajęć profilaktycznych i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w dzielnicy Centrum wpłynęła jedna oferta – Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (SS.SALEZJANKI), ul. Kościelna 10, 57-400 Nowa Ruda.

 

§ 2.

 

W w wyniku rozstrzygnięcia konkurs przyznaję dotację dla Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (SS.SALEZJANKI), ul. Kościelna 10, 57-400 Nowa Ruda, w kwocie 5.000,00 zł.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Społecznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta

Nowa Ruda

Tomasz Kiliński

 

 

 

 

Powrót