Zarządzenie Nr 10 / 18

Zarządzenie Nr 10 / 18

Burmistrza Miasta Nowa Ruda

z dnia 5 stycznia 2018 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu na realizację

zadania publicznego w 2018 roku :

 

Organizacja wyjazdowego obozu dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych

 

 

 

Napodstawieart.30ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządziegminnym(t.j.Dz.U. z2017 r.poz. 1875 ze zm.)art.11ust.2iart.15ust.2hustawyzdnia24kwietnia2003r.odziałalnościpożytkupublicznegoiowolontariacie(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) BurmistrzMiastaNowaRudazarządza:

 

 

§ 1.

 

Na ogłoszony w dniu 7 grudnia 2017 r. konkurs na realizację zadania publicznego w 2018 r. pn. Organizacja wyjazdowego obozu dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych wpłynęła jedna oferta – Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny, ul. Parkowa 16, 57 – 402 Nowa Ruda.

 

§ 2.

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznaję dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny, ul. Parkowa 16, 57 – 402 Nowa Ruda , w kwocie 7.500,00 zł.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Społecznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta

Nowa Ruda

Tomasz Kiliński

 

 

 

 

 

Powrót