Zarządzenie Nr 2/18

Zarządzenie Nr 2/18

Burmistrza Miasta Nowa Ruda

zdnia 3 stycznia 2018r.

 

 

sprawie ogłoszenia wyników konkursu na realizację

zadania publicznego 2018r.

 

pn. Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Burmistrz Miasta Nowa Ruda zarządza:

 

 

§1.

 

W ogłoszonym w dniu 27 listopada 2017 r. konkursie na realizację zadania publicznego w 2018 r. pn. . Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku, wpłynęły skorygowane oferty złożone przez Klub Sportowy PIAST Nowa Ruda, ul. Sportowa 1, 57 – 400 Nowa Ruda.

 

§ 2.

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznałem dotację dla Klubu Sportowego PIAST Nowa Ruda, ul. Sportowa 1, 57 – 400 Nowa Ruda na dofinansowanie następujących zadań:

 

1. Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i rozgrywkach piłki nożnej 145.000zł

2. Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach tenisa stołowego 4.000zł

3. Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach pływackich 3.000zł

 

§ 3.

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Społecznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta

Nowa Ruda

Tomasz Kiliński 

Powrót