Zarządzenie Nr 151 / 17

Zarządzenie Nr 151 / 17

Burmistrza Miasta Nowa Ruda

z dnia 22 czerwca 2017 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu na realizację

zadania publicznego w 2017 roku :

 

Organizacja w czasie wakacji wyjazdowego obozu turystycznego dla dzieci i młodzieży z Nowej Rudy

 

 

 

Napodstawieart.30ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządziegminnym(t.j.z2016r.Dz.U.poz. 446 ze zm. )art.11ust.2iart.15ust.2hustawyzdnia24kwietnia2003r.odziałalnościpożytkupublicznegoiowolontariacie(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) BurmistrzMiastaNowaRudazarządza:

 

 

§ 1.

 

Na ogłoszony w dniu 25 maja 2017 r. konkurs na realizację zadania publicznego w 2017 r. pn. Organizacja w czasie wakacji wyjazdowego obozu turystycznego dla dzieci i młodzieży z Nowej Rudy wpłynęła jedna oferta – Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny, ul. Parkowa 16, 57 – 402 Nowa Ruda.

 

§ 2.

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznaję dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny, ul. Parkowa 16, 57 – 402 Nowa Ruda , w kwocie 15.000,00 zł.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Społecznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Miasta

Nowa Ruda

Tomasz Kiliński    

 

 

Powrót