ORGANIZACJA W CZASIE WAKACJI WYJAZDOWEGO OBOZU TURYSTYCZNEGO

Zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 126/17

Burmistrza Miasta Nowa Ruda

z dnia 25 maja 2017 r.

 

 

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta Nowa Ruda

z dnia 25 maja 2017 r.

 

 

Napodstawieart.11ust.2iart.13ustawyzdnia24kwietnia2003r.odziałalnościpożytkupublicznegoiowolontariacie(t.j.Dz.U.z2016r.poz. 1817, poz. 1948, z 2017 r. poz. 573)oraz § 8 ust. 2 uchwały Nr 248/XXVII/16 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku Burmistrz Miasta Nowa Ruda ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn:

 

ORGANIZACJA W CZASIE WAKACJI WYJAZDOWEGO OBOZU TURYSTYCZNEGO DLADZIECI I MŁODZIEŻY Z NOWEJ RUDY

 

 1. Do konkursu przystąpić mogą podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 powyższej ustawy.

 2. Forma realizacji zadania – wsparcie.

 3. Celem realizacji zadania jest zapobieganie patologiom społecznym, a w szczególności uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży, kontynuacja zajęć profilaktycznych prowadzonych w czasie roku szkolnego oraz zagospodarowanie czasu wolnego i organizacja wypoczynku dzieci.

 4. Termin realizacji zadania: od 24 czerwca do 31 sierpnia 2017 r.

 5. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie 15.000,00 zł.

Kwota przeznaczona na realizację zadania może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie to można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Miasta w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu, co spowodować może również unieważnienie ogłoszonego konkursu.

W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Miasta z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie ponownego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę.

Na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju w 2015 r. przekazana została dotacja w kwocie 15.000,00 zł, w 2016 r. w wysokości 12.700,00 zł.

 1. Warunki realizacji zadania:

- organizacjaminimum 8 dniowegowypoczynkupozaterenemmiastaNowaRuda,

- wyjazd nawypoczynek grupy minimum 45 dzieci i młodzieży z Nowej Rudy,

- zapewnieniecałodziennegozakwaterowania,wyżywieniaiopieki,

- zapewnienietransportu,

- realizacjaprogramuprofilaktycznegoiopiekuńczo-wychowawczego,

- posiadaniedoświadczeniaiuprawnieńdoorganizacjitegorodzajuzadania,

- posiadaniewykwalifikowanejkadrywychowawczej,

- zapewnieniezgodnychzzasadamiBHPiinnymiwłaściwymiprzepisamiwarunkówrealizacjizadania.

 

 

 1. Dotacja obejmuje dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku dla dzieci, a w szczególności: zakwaterowania,wyżywienia,przejazdu,wynagrodzeniaopiekunów,materiałówdorealizacjiprogramuwczęścidotyczącejrealizacjizadaniaorazkosztyadministracyjne,któreniemogąprzekroczyć2%otrzymanejdotacji.

Koszty, które nie będą mogły zostać pokryte z dotacji: zakup wyposażenia i sprzętu, koszty wkładu własnego rzeczowego i kadrowego (np. pracy wolontariuszy, wykorzystania własnego sprzętu biurowego, amortyzacji, zużycia itp.).

Minimalny finansowy wkład własny oferenta wynosi 1% wnioskowanej dotacji, a maksymalna wartość wkładu osobowego 40% wnioskowanej kwoty dotacji. Ogłaszający nie przewiduje możliwości wyceny wkładu rzeczowego.

8. Warunki składania ofert:

- oferent zobowiązany jest do złożenia oferty na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300),

- ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej maszynowo lub czytelnym pismem ręcznym,

do oferty należy dołączyć:

 • oświadczenie:

a) o niezaleganiu z płatnościami wobec Miasta Nowa Ruda;

b) o posiadaniu uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zleconego zadania publicznego;

c) o zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zadania,

 • program z zakresu profilaktyki uzależnień i program wychowawczy, które prowadzone będą w trakcie realizacji zadania,

 • ewentualnie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę oferty np. referencje, listy intencyjne, kopie umów ze sponsorami itp.

9. Wymogi formalne:

 • złożenie oferty na obowiązującym wzorze, podpisanej przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta,

 • złożenie pieczątek oferenta we wszystkich wymaganych na wzorze oferty miejscach,

 • wypełnienie wszystkich miejsc w ofercie,

 • prawidłowo i czytelnie sporządzona kalkulacja kosztów,

 • złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń.

 1. Zasady przyznania dotacji:

 • kompletność złożonej oferty,

 • rzetelność danych podanych w ofercie,

 • efektywność realizacji zadania na które przyznawana jest dotacja.

 1. Kryteria i tryb stosowany przy wyborze ofert:

 • ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu podanych informacji,

 • wartość merytoryczna projektu (celowość, zakres rzeczowy zadania, kwalifikacje osób),

 • ocena przedstawionego programu profilaktycznego i wychowawczego,

 • doświadczenie i kwalifikacje oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu,

 • budżet projektu – szczegółowe i precyzyjne wyliczenie kosztów, możliwość pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł, udział finansowy, kadrowy i rzeczowy środków własnych oferenta,

 • dotychczasowa współpraca przy realizacji zleconych zadań publicznych,

 • liczba uczestników objętych zadaniem oraz koszty ponoszone na jednego uczestnika.

Oceny przedstawionych ofert dokona powołana w tym celu przez Burmistrza Komisja Konkursowa, wyboru oferty dokona Burmistrz Miasta Nowa Ruda.

 1. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość wybrania do realizacji zadania więcej niż jednej oferty.

 2. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 • kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 19 czerwca 2017 r. do godziny 1000 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1, pokój nr 13, II piętro,

 • w przypadku przesłania oferty pocztą decyduje jej data wpływu do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie,

 • oferty należy składać w zaklejonej kopercie z oznaczeniem „Konkurs na realizację zadania publicznego pn: Organizacja zajęć profilaktycznych i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w dzielnicy Centrum” oraz podać nazwę i adres oferenta,

 • oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

14. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 23 czerwca 2017 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie ul. Rynek 11, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie www.um.nowaruda.pl

Zastrzega się możliwość zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego.

Osobą wskazaną do kontaktów z oferentami jest:

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej – Leszek Wójcik

adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.; tel. 074 872 03 26

Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie są zwracane oferentowi.

 1. Oferent, którego oferta została przyjęta do realizacji:

 • podpisuje umowę w Wydziale Infrastruktury Społecznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie ul. Rynek 11, pokój 302,

 • przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do dostarczenia dodatkowo dwóch egzemplarzy oferty, dwóch kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji i o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty trzech egzemplarzy zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania publicznego podpisane przez osoby upoważnione, a w przypadku złożenia wspólnej ofert umowę pomiędzy Zleceniobiorcami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

 1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Gminą Miejską Nowa Ruda. Przekazanie dotacji na konto zleceniobiorcy nastąpi w terminie określonym w umowie.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta

Nowa Ruda

Tomasz Kiliński

 

Powrót


 
 
NOWA RUDA Dla mieszkańca Organizacje pozarządowe Aktualności ORGANIZACJA W CZASIE WAKACJI WYJAZDOWEGO OBOZU TURYSTYCZNEGO