Zarządzenie Nr 68/17

Zarządzenie Nr 68/17

Burmistrza Miasta Nowa Ruda

z dnia 17 lutego 2017 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu na realizację

zadania publicznego w 2017 roku :

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych

 

 

 

Napodstawieart.30ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządziegminnym(t.j.z2016r.Dz.U.poz. 446 ze zm. )art.11ust.2iart.15ust.2hustawyzdnia24kwietnia2003r.odziałalnościpożytkupublicznegoiowolontariacie(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) BurmistrzMiastaNowaRudazarządza:

 

 

§ 1.

 

Na ogłoszony w dniu 11 stycznia 2017 r. konkurs na realizację zadania publicznego w 2017 r. pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych wpłynęła jedna oferta – Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Nasza Nadzieja”, ul. Rynek 1, 57 – 400 Nowa Ruda.

 

§ 2.

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznaję dotację dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Nasza Nadzieja”, ul. Rynek 1, 57 – 400 Nowa Ruda, w kwocie 15.000,00 zł.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Społecznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Miasta

Nowa Ruda

Tomasz Kiliński

 

 

 

Powrót