Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana została na podstawie art. 41 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Zarządzeniem Nr 55/03 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 17 czerwca 2003 r.

W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Obecnie w skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Rudzie wchodzą:

Arkadiusz Landowski - przewodniczący

Elżbieta Gabryszak - zastępca przewodniczącego

Jolanta Janas- sekretarz

Maria Kołodziejczyk - członek

Jerzy Patyk - członek

 

Komisja w szczególności inicjuje działania w zakresie określonym w art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Komisja zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w miesiącu. Kontakt z Sekretarz Komisji Jolantą Janas możliwy jest pod nr tel. 74 872 0357 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Powrót


 
 
NOWA RUDA Dla mieszkańca Komisja ds. Problemów Alkoholowych