RPO WD 2014 - 2020 http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/rpo-wd-2014-2020 Tue, 20 Feb 2018 17:38:26 +0000 Joomla! - Open Source Content Management pl-pl Ograniczenie niskiej emisji http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/rpo-wd-2014-2020/1342-ograniczenie-niskiej-emisji http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/rpo-wd-2014-2020/1342-ograniczenie-niskiej-emisji

 

projekt pt. Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz oświetlenia energooszczędnego w ulicach Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia energooszczędnego w ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej

 

cele Projektu

Bezpośrednim celem realizacji projektu jest ograniczenie ruchu zmotoryzowanego pomiędzy

częściami miasta Centrum i Drogosław oraz w samym centrum miasta na rzecz ruchu

rowerowego, pieszego i komunikacji publicznej, a w następstwie do ograniczenia emisji substancji

szkodliwych dla środowiska. planowane efekty

 

Realizacja projektu przyczyni się do:

- poprawy zdrowia mieszkańców – dzięki lepszej jakości powietrza oraz aktywnemu trybowi życia

zmniejszą się liczby zachorowań mieszkańców;

- poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – mieszkańcy będą poruszać się rowerem i pieszo po

specjalnie do tego wydzielonym ciągu pieszo-rowerowym;

 

Planowane efekty:

w ramach projektu zostanie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy o długości 3,80 km

wartość Projektu 6 270 020,89 PLN brutto

wkład Funduszy Europejskich 5 329 517,75 PLN brutto

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 Tue, 30 May 2017 06:51:25 +0000
Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/rpo-wd-2014-2020/1314-rozwoj-e-uslug-w-miescie-nowa-ruda http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/rpo-wd-2014-2020/1314-rozwoj-e-uslug-w-miescie-nowa-ruda


 

cele Projektu

Główne cele przedmiotowego projektu dotyczą przede wszystkim rozwoju e-usług publicznych (A2B,

A2C) w zakresie e-administracji ale także tworzenia elektronicznych usług wewnątrz administracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych. Celem projektu jest

rozszerzenie wysokiej jakości działającego już sytemu dzięki, któremu Wnioskodawca będzie mógł

efektywnie i bezpiecznie porozumieć się z mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz wyznaczonymi

jednostkami organizacyjnymi działającymi na terenie gminy, gwarantując przy tym bezpieczeństwo

w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemie teleinformatycznym. Wprowadzenie

nowych narzędzi komunikacji pozwoli na bezpieczną masową wysyłkę oraz wymianę informacji (A2A, A2B, A2C). Wdrożenie przedmiotowych e-usług pozwoli na kształtowanie przestrzeni publicznej oraz na komunikację bezpośrednią poprzez aplikację mobilną i webową. Wsparciem procesu komunikacji (A2B,A2C) będzie indywidualne konto mieszkańca zintegrowane z modułem autoryzacyjnym platformy ePUAP. Realizacja projektu przyczyni się do wprowadzenia usługi na poziomie 5-e-dojrzałości co stanowi dla Wnioskodawcy wzrost stopnia e-dojrzałości obecnie świadczonych e-usług publicznych oraz wprowadzenia usług na 4 stopniu e-dojrzałości i 3 stopniu e-dojrzałości.

planowane efekty

w ramach projektu zostanie udostępnionych online 2 usługi publiczne o stopniu dojrzałości 3

dwustronna interakcja

wartość projektu 1 379 282,00 PLN brutto

wkład Funduszy Europejskich 1 171 344,20 PLN brutto

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 Wed, 08 Mar 2017 11:34:34 +0000
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/rpo-wd-2014-2020/1313-termomodernizacja-obiektow-uzytecznosci-publicznej-w-gminie-miejskiej-nowa-ruda http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/rpo-wd-2014-2020/1313-termomodernizacja-obiektow-uzytecznosci-publicznej-w-gminie-miejskiej-nowa-ruda


cele Projektu

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery na terenie GMNR (ograniczenie tzw. niskiej emisji) oraz poprawa jakości powietrza dzięki m.in. zastosowaniu instalacji OZE poprzez zmianę źródeł ogrzewania - instalacja kotłów na biomasę, zmniejszeniu zapotrzebowania na energię przez budynki, które zostaną poddane termomodernizacji,

- zmniejszeniu emisji CO2 do atmosfery (j.w),

- zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych dzięki zastosowaniu kotłów na biomasę,

- zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej dzięki m. in. dociepleniom dachów, ścian zewnętrznych, wymianie okien i drzwi,

- spełnienie przez budynki użyteczności publicznej norm dot. termoizolacyjności

planowane efekty

w ramach projektu 3 budynki zostaną zmodernizowane energetycznie do końca 2018 r.

wartość projektu 3 487 895,88 PLN brutto

wkład Funduszy Europejskich 2 883 388,34 PLN brutto

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 Wed, 08 Mar 2017 11:27:36 +0000
Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/rpo-wd-2014-2020/1312-przebudowa-ul-swidnickiej-i-pilsudskiego http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/rpo-wd-2014-2020/1312-przebudowa-ul-swidnickiej-i-pilsudskiego

 

 

 

Projekt pt. Przebudowa ulic Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie

 

cele Projektu

- poprawa dostępności do systemu dróg krajowych i sieci TEN-T (droga nr 386 łączy się z siecią dróg

krajowych nr 8 i 34 i TEN-T A 4 poprzez Drogę Sudecką 381, dzięki inwestycji wrośnie ranga Nowej

Rudy jako miasta o bardzo dobrym i sprawnym węźle komunikacyjnym)

- poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Nowa Ruda (droga stanowi główną arterię

komunikacyjną w mieście)

- zwiększenie komfortu i płynności jazdy dzięki poprawie stanu technicznego drogi oraz dzięki

wybudowaniu właściwego systemu kanalizacji deszczowej (niwelacja negatywnego oddziaływania

wód opadowych na konstrukcję jedni i ochrona pieszych przed zabrudzeniem wodami opadowymi)

 

planowane efekty

w ramach projektu zostanie przebudowane 3,81 km dróg wojewódzkich

wartość Projektu 15 384 508,63 PLN brutto

wkład Funduszy Europejskich 8 695 500 PLN brutto

 

 

 

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 Tue, 07 Mar 2017 12:52:25 +0000