Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda


 

cele Projektu

Główne cele przedmiotowego projektu dotyczą przede wszystkim rozwoju e-usług publicznych (A2B,

A2C) w zakresie e-administracji ale także tworzenia elektronicznych usług wewnątrz administracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych. Celem projektu jest

rozszerzenie wysokiej jakości działającego już sytemu dzięki, któremu Wnioskodawca będzie mógł

efektywnie i bezpiecznie porozumieć się z mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz wyznaczonymi

jednostkami organizacyjnymi działającymi na terenie gminy, gwarantując przy tym bezpieczeństwo

w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemie teleinformatycznym. Wprowadzenie

nowych narzędzi komunikacji pozwoli na bezpieczną masową wysyłkę oraz wymianę informacji (A2A, A2B, A2C). Wdrożenie przedmiotowych e-usług pozwoli na kształtowanie przestrzeni publicznej oraz na komunikację bezpośrednią poprzez aplikację mobilną i webową. Wsparciem procesu komunikacji (A2B,A2C) będzie indywidualne konto mieszkańca zintegrowane z modułem autoryzacyjnym platformy ePUAP. Realizacja projektu przyczyni się do wprowadzenia usługi na poziomie 5-e-dojrzałości co stanowi dla Wnioskodawcy wzrost stopnia e-dojrzałości obecnie świadczonych e-usług publicznych oraz wprowadzenia usług na 4 stopniu e-dojrzałości i 3 stopniu e-dojrzałości.

planowane efekty

w ramach projektu zostanie udostępnionych online 2 usługi publiczne o stopniu dojrzałości 3

dwustronna interakcja

wartość projektu 1 379 282,00 PLN brutto

wkład Funduszy Europejskich 1 171 344,20 PLN brutto

Powrót


 
 
NOWA RUDA Fundusze EU RPO WD 2014 - 2020 Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda