WSPÓLNIE DLA KULTURY

 

Projekt „Wspólnie dla kultury- Společně pro kulturu!”współfinansowany jest ze środków EFRR w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.  

 

 

Gmina Miejska Nowa Ruda rozpoczęła realizację projektu p. n. Wspólnie dla kultury.

Czas realizacji od 02.01.2017 r do 29.02.2020 r.

Całkowite wydatki projektu wynoszą 460 987,32 euro

Partnerzy projektu: Miasto Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Radków i Miasto Broumov.

Cel projektu:

 • podjęcie współpracy przez partnerów w celu organizacji wspólnych inicjatyw integrujących,

 • zbudowanie współpracy transgranicznej na terenie Ziemi Noworudzko-Radkowsko-Broumovskiej w celu wzmacniania relacji partnerskich,

 • realizacja inicjatyw oddalonych społeczności lokalnych współpracujących w różnych dziedzinach.

Działania w ramach projektu:

 • obejmą polsko-czeskie inicjatywy które będą inicjowane przez lokalną społeczność,

 • odbędzie się 71 imprez transgranicznych (36 po stronie CZ i 35 po stronie PL) oraz będą organizowane warsztaty tematyczne: filmowe, folklorystyczne, teatralne, sztuki,

 • każda impreza zakłada udział pl i cz uczestników; które będą promowane przez wszystkich partnerów,

 • corocznie będzie wydawany kalendarz imprez z terminami i opisem,

 • w 2017 i 2018 odbędzie się konkurs fotograficzny. Temat: życie kulturalne mieszkańców ZNRB w kontekście współpracy transgranicznej. Każdy partner co roku wyłoni jednego zwycięzcę.

  W ramach projektu odbędzie się 71 imprez trans granicznych (35 po stronie pl i 36 po stronie cz). Partnerzy mikroregionu Ziemi Noworudzko-Radkowsko-Broumovskiej w latach 2016-2019 będą wspólnie realizować przedsięwzięcia ukierunkowane na rozwój zintegrowanej społeczności lokalnej oraz rozwój współpracy instytucji lokalnych w celu budowania poczucia przynależności do wspólnego regionu. W ramach projektu instytucje kultury oraz lokalne stowarzyszenia czterech partnerów: Miasta Nowa Ruda, Gminy Nowa Ruda, Radkowa i Broumva podejmą współpracę w celu organizacji wspólnych inicjatyw integrujących społeczność lokalną pogranicza oraz prezentację trwałości partnerstwa, jego pozytywnych efektów tworzących wspólną platformę współpracy. Przez cały okres realizacji projektu będą się odbywały wspólne warsztaty dla dzieci i młodzieży z Polski i Czech. Projekt ukierunkowany jest na wykorzystanie potencjału partnerów w sferze kulturalnej i edukacyjnej. Partnerzy wspólnie zdiagnozowali swoje potrzeby oraz określili cel wzajemnego poznania, integracji społecznej oraz wzmocnienia tożsamości lokalnej. Celem partnerów jest również realizacja takich inicjatyw społecznych aby dotrzeć do mieszkańców rozproszonych po terenach wiejskich mikroregionu i zachęcić ich do udziału we wspólnych imprezach. Działania w sferze kultury i edukacji uzupełni wspólna promocja.

  W ramach projektu partnerzy: Gmina Miejska Nowa Ruda (partner wiodący projektu) Gmina Nowa Ruda, Gmina Radków i Miasto Broumov zrealizują 7 wspólnych działań kluczowych projektu:

  KINO NA GRANICY: w ramach działania Miasto Nowa Ruda i Broumov zorganizują 25 edycji warsztatów filmowych oraz projekcję 60 polskich i czeskich filmów i bajek dla najmłodszych.

  TEATR NA GRANICY: w Broumovie odbędzie się 6 edycji dwudniowych warsztatów teatralnych, których efektem będą przedstawienia prezentowane u partnerów projektu, Gmina Nowa Ruda przygotuje trzy edycje polsko-czeskiego Musicalu .

  MUZYKA KLASYCZNA NA GRANICY:

  - Gmina Radków zorganizuje Przeglądy Młodych organistów oraz trzy edycje Festiwalu Reimana, Miasto Broumov zaprosi partnerów na 13 edycji koncertów muzyku kameralnej w kościołach.

  Tradycje na pograniczu: Gmina Nowa Ruda zorganizuje trzy edycje Dnia Czeskiego, odbędą się dwudniowe warsztaty pn. FOLKLOR POGRANICZA a Broumov w latach 2017-2018-2019 zaprosi nas na obchody Św. Wacława.

  SZTUKA NA PGRANICZU:

  Gmina Nowa Ruda zorganizuje trzy edycje Literatury na Ganku , oraz Sowiogórskiego Festiwalu Artystycznego zaprosi również polskich i czeskich uczestników na warsztaty Gliniane impresje.

  FESTIWALE NA GRANICY 2017-2018-2019

  W Radkowie odbędą się trzy edycje Festiwalu Słodkości; Festiwal Kwiatów, oraz Festiwal Rokowy w Broumovie

  WSPÓLNA INTEGRACJA

   

  Gmina Miejska Nowa Ruda w ramach imprezy Polsko-czeskie zabawy z kawą opracuje przepis na awę pogranicza: POLCZESZKĘ. Kawa będzie serwowana na imprezach plenerowych oraz mamy nadzieje w kawiarniach na pograniczu i stanie się produktem charakterystycznym dla Ziemi Nowrudzko-Radkowsko-Broumovksiej.

   

  Projekt zakłada liczne działania promujące wspólne inicjatywy, działania partnerskie i efekty współpracy tak aby dotrzeć do wszystkich chętnych którzy chcą wziąć udział w zaplanowanych inicjatywach a przy tym dobrze się bawić i poznać naszych sąsiadów.

   

   

   

 

Powrót


 
 
NOWA RUDA Fundusze EU INTERREG V A WSPÓLNIE DLA KULTURY WSPÓLNIE DLA KULTURY