Sięgaj wyżej

TYTUŁ PROJEKTU: Sięgaj wyżej - rewitalizacja miasta poprzez adaptacje poprzemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową

Całkowita wartość (w zł) 2 744 378,20 zł

Kwota dofinansowania z RPO (w zł) 2 322 123,67 zł

Priorytet: 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta)

Działanie: 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

W ramach przedsięwzięcia nastąpi zmiana sposobu użytkowania obiektu wieży wyciągowej zlikwidowanej kopalni KWK Nowa Ruda. Na skutek przeprowadzonych działań powstaną dwie ścianki wspinaczkowe: zewnętrzna i wewnętrzna.

Ponadto na obiekcie zostaną zamontowane: logo miasta Nowa Ruda, logo kopalni oraz herb miasta Nowa Ruda. W ramach inwestycji przeprowadzone zostanie również zagospodarowanie terenu mające na celu ułatwienie dostępu do zrewitalizowanego obiektu w tym: budowa ciągu pieszo jezdnego, budowa miejsc postojowych, budowa schodów oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom w ramach przedsięwzięcia zakupione zostanie specjalistyczne wyposażenie, w tym: liny asekuracyjne, uprzęże wspinaczkowe czy tez przyrządy do asekuracji.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Powrót