Szlak spacerowy grodu nad rzeką Włodzicą

Kwota wydatków kwalifikowalnych ogółem (na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu lub aneksu do Umowy) w PLN: 3.023.455,06.

Przedmiotowy projekt obejmuje teren po dwóch stronach rzeki Włodzicy z włączeniem istniejących kładek pieszych spinających obydwa brzegi. Obecnie teren stanowi ogólnodostępny ciąg pieszy, a częściowo- pieszo-jezdny. Nawierzchnia z mieszanki mineralnobitumicznej posiada liczne deformacje, koleiny, brak właściwego odwodnienia, co sprzyja powstawaniu zastoisk wód opadowych, balustrady są skorodowane. Ruda. Budowa projektowanego szlaku pieszego obejmuje: wyłożenie nawierzchni utwardzanych posadzka z granitowych: kostki brukowej i płat kamiennych wraz z elementami dekoracyjnymi-wstawkami z płyt czerwonego piaskowca, wymiany balustrad wzdłuż rzeki, w podcieniach domów tkaczy i na kładkach pieszych, ustawienie wzdłuż ciągu spacerowego elementów malej architektury: ławki i kosze, duże donice pozwalające na sadzenie krzewów, rewitalizacja zieleni miejskiej wzdłuż szlaku poprzez zastąpienie istniejących nietrwałych topoli-klonami, żywopłotów z berberysów oraz wierzba płacząca nad brzegiem rzeki, nasadzeń grupy krzewów ozdobnych oraz sadzone w skrzyniach na pl. Tkaczy oraz przy kaplicy kwiaty sezonowe, oświetlenie szlaku poprzez umieszczenie stylizowanych lamp ,a w podcieniach lampy montowane w chodniku.

Projekt współfinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

Powrót


 
 
NOWA RUDA Fundusze EU ARCHIWUM Projekty RPO WD Szlak spacerowy grodu nad rzeką Włodzicą