Projekty POKL http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-pokl Fri, 24 Nov 2017 06:48:49 +0000 Joomla! - Open Source Content Management pl-pl Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-pokl/241-parki-przemyslowe-i-parki-technologiczne-blizej-innowacji http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-pokl/241-parki-przemyslowe-i-parki-technologiczne-blizej-innowacji

Głównym celem projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji” (Projekt) jest zwiększenie przedsiębiorczości i innowacyjności firm ulokowanych w tych parkach, przez opracowanie i wdrożenie nowych usług, które pozwolą na podwyższenie kompetencji pracowników instytucji zarządzających parkami oraz na poprawę komunikacji i współpracy w parkach.

Na realizację zadań przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 830 140,00 zł, w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy” (poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i  innowacyjności).

Więcej na temat projektu...

]]>
biuro@cforum.pl (Mateusz) Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Sun, 16 Jun 2013 14:03:22 +0000
Babie lato – warsztaty edukacyjne dla kobiet z obszaru gminy miejskiej Nowa Ruda http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-pokl/212-babie-lato-warsztaty-edukacyjne-dla-kobiet-z-obszaru-gminy-miejskiej-nowa-ruda http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-pokl/212-babie-lato-warsztaty-edukacyjne-dla-kobiet-z-obszaru-gminy-miejskiej-nowa-ruda

Noworudzkie Stowarzyszenie Pro Publico Bono i Gmina Miejska Nowa Ruda serdecznie zapraszają wszystkie Panie do wzięcia udziału w projekcie realizowanym w ramach POKL Priorytet IX „Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach”, Działanie 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.:

„BABIE LATO – warsztaty edukacyjne dla kobiet z obszaru gminy miejskiej Nowa Ruda”

W ramach projektu 30 kobiet weźmie udział w 52 godz. warsztatów (3 razy sesje dwudniowe). Warsztaty będą prowadzić certyfikowani trenerzy i psychologowie a tematyka kolejnych modułów to m.in. Kobieta świadoma, Kobieta twórcza, Kobieta przedsiębiorcza.

W projekcie weźmie udział 15 kobiet aktywnych zawodowo i 15 kobiet bezrobotnych. Udział w projekcie jest bezpłatny. Kryterium decydującym o zakwalifikowaniu się do projektu będzie prawidłowo wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz stopień motywacji uczestnictwa w projekcie, którego opis jest częścią formularza. Termin rekrutacji 1.05. – 15.05.br. Warsztaty odbędą się w dniach:

Grupa kobiet bezrobotnych:

 1. 16.05. – 17.05. –dwudniowy warsztat wyjazdowy w Kudowie Zdrój (zapewniony transport, nocleg i wyżywienie)
 2. 13.06. – 14.06. – warsztat stacjonarny w Nowej Rudzie
 3. 27.06 – 28.06 - warsztat stacjonarny w Nowej Rudzie

Grupa kobiet aktywnych zawodowo (piątki od.14.00):

 1. 17.05. – 18.05. – dwudniowy warsztat wyjazdowy w Kudowie Zdrój (zapewniony transport, nocleg i wyżywienie)
 2. 14.06. – 15.06. – warsztat stacjonarny w Nowej Rudzie
 3. 28.06 – 29.06 - warsztat stacjonarny w Nowej Rudzie

Wszystkie dodatkowe informacje oraz wzory dokumentów są dostępne w siedzibie Biura Projektu ul.Rynek 11 pokój 306 oraz na stronie www.um.nowaruda.pl a także telefonicznie pod nr 74 8720307 lub 504070584.

]]>
biuro@cforum.pl (Mateusz) Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Fri, 31 May 2013 15:03:15 +0000
Euro – kultura, czyli wśród europejskich narodów http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-pokl/211-euro-kultura-czyli-wsrod-europejskich-narodow http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-pokl/211-euro-kultura-czyli-wsrod-europejskich-narodow

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 • Działanie 9.1. - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
 • Poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości sług edukacyjnych
 • Okres realizacji projektu - 01.12.2009 r.- 30.11.2010 r.
 • Wartość projektu – 536 294 zł

Projekt „Euro – Kultura, czyli wśród europejskich narodów” stanowi odpowiedź na problemy dotyczące dzieci w wieku gimnazjalnym w mieście Nowa Ruda. Właśnie dlatego jego realizatorami są 3 gimnazja:

 • Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy,
 • Gimnazjum nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie,
 • Gimnazjum nr 3 w Miejskim Zespole Szkół nr 1.

Projektem objętych zostanie 325 uczniów z klas I, II i III szkół gimnazjalnych znajdujących się w mieście Nowa Ruda. W czasie trwania realizacji projektu, w okresie od 01.12.2009 do 30.11.2010 r. uczniowie z 3 szkół będą aktywizowani do pobudzania swojego potencjału intelektualnego poprzez otrzymanie możliwości uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych i pogłębiających ich wiedzę. W ramach projektu planuje się udział 325 uczniów i uczennic w zajęciach trzech bloków tematycznych, prowadzonych metodą projektu, co umożliwia łączenie różnych grup wiekowych. Dla uczniów wyrażających chęć uczestnictwa w projekcie przewidziane są nagrody w czasie konkursów, wartościowe wycieczki oraz materiały promocyjne. Realizacja zadań w projekcie planowana jest w sposób, który zagwarantuje zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności jego uczestników oraz spowoduje zmianę ich postawy w stosunku do siebie i otoczenia. Założeniem projektu jest wykształcenie w uczestnikach projektu następujących umiejętności:

 • łączenie teorii z praktyką,
 • praca w grupach zadaniowych,
 • uczenie się przez praktyczne doświadczenia,
 • przejmowanie indywidualnej inicjatywy w trakcie zajęć warsztatowych, podniesienie samooceny i wiary we własne siły,
 • rozbudzenie indywidualnych zainteresowań dzięki możliwości wyboru różnych zajęć.

Zajęcia dla dzieci są podzielone na 3 bloki tematyczne odbywające się w formie zajęć cyklicznych i niecyklicznych:

 • Blok I - Jestem nowoczesnym Europejczykiem – językowe,
 • Blok II – Omawiać, badać, liczyć i zgłębiać – przyrodniczo-matematyczne,
 • Blok III – Daj się złapać w sieć – informatyczne.

Na potrzeby przeprowadzenia zajęć zostaną zakupione pomoce oraz sprzęt dydaktyczny, dzięki którym wzrośnie atrakcyjność zajęć dla dzieci.

Blok I zajęciowy – Jestem nowoczesnym Europejczykiem – językowe.

 • Prowadzenie zajęć metodą projektów ma spowodować szybsze przyswajanie wiedzy z zakresu zagadnień językowych.

Blok II zajęciowy - Omawiać, badać, liczyć i zgłębiać – przyrodniczo-matematyczne.

 • Głównym celem zajęć jest ukształtowanie umiejętności logicznego myślenia, rozpoznania i zrozumienia roli, jaką matematyka i przyroda odgrywają we współczesnym świecie, formułowania sądów opartych na matematycznym rozumieniu oraz wykorzystywania umiejętności matematycznych tam, gdzie wymaga tego codzienne życie.

Blok III zajęciowy – Daj się złapać w sieć - informatyczne.

 • Rozwój kompetencji z zakresu ICT (od ang.: Information and Communication Technologies -Technologie informacyjne i komunikacyjne) przydatnych we wszystkich dziedzinach nauki. Sprawne posługiwanie się komputerem umożliwi uczniom gromadzenie, przetwarzanie i poszukiwanie danych, odbieranie i przesyłanie wiadomości oraz świadome wykorzystywanie internetowych kanałów dyskusyjnych. Na potrzeby tego bloku zostaną zakupione aparaty cyfrowe, które umożliwią uczestnikom rozwijać umiejętności takich jak obróbka zdjęć i materiałów filmowych (z zastosowaniem najnowszych programów do obróbki fotografii i filmu), tworzenie i aktualizacja stron „www” z zakresu grafiki komputerowej.

Głównym celem projektu jest wyrobienie w jego uczestnikach umiejętności systematycznej pracy.

Projekt ma na celu wyrównanie szans dzieci mniej zdolnych, które potrzebują wsparcia w zdobyciu minimalnego poziomu wiedzy, niezbędnego do funkcjonowania na rynku edukacyjnym, a potem pracy, jak również pogłębienie wiedzy dzieci, które wykazują chęć uzupełnienia podstawowej wiedzy programu nauczania w szkołach. Uczestnicy projektu nauczą się współpracy w zespole, formułowania, komunikowania i precyzowania celów, rozwiązywania problemów w sposób twórczy poprzez praktyczne doświadczenia.

Atrakcją zajęć będą wspólne wycieczki, konkursy i spotkania. Zajęcia będą całkowicie bezpłatne, a każdy z uczestników otrzyma również materiały niezbędne do pracy.

]]>
biuro@cforum.pl (Mateusz) Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Fri, 31 May 2013 15:00:14 +0000
Daj szansę najmłodszym http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-pokl/210-daj-szanse-najmlodszym http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-pokl/210-daj-szanse-najmlodszym

PROJEKT SYSTEMOWY "Daj szansę najmłodszym"
"Czym skorupka za młodu nasiąknie"

W styczniu br. zapoczątkowano realizację kolejnego projektu, dotyczącego szkolnictwa. "Daj szansę najmłodszym" - to zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania projektu, to 223 105,80 zł, gdzie 85% to środki z UE, a 15% stanowi wkład państwa. Realizatorami przedsięwzięcia są Szkoły Podstawowe Nr 2, 3, 6 i 7.

Projekt obejmuje uczniów klas I - III . Jego głównym założeniem jest wyrównanie poziomu przyswajania wiedzy wśród uczniów oraz rozwijanie indywidualnych zainteresowań, oszacowanych według potrzeb. Na chwilę obecną liczba uczniów biorących udział w projekcie to 346 osób. Zajęcia prowadzone są m.in pod kątem przeciwdziałania dysleksji, dyskalkulii; zwalczania problemów logopedycznych, socjotechnicznym oraz wad postawy.

Jednakże "pomaganie najmłodszym", to nie tylko zajęcia terapeutyczne, ale także rozwijanie swoich talentów. Dzieci uczestniczą w panelach teatralnych, plastycznych oraz literacko-dziennikarskich. Poszerzają także wiedzę z nauk ścisłych. Efektywność realizacji zadania, zapewnia zakup niezbędnych materiałów do pracy z najmłodszymi. Zakończenie realizacji projektu, przewidziane jest na sierpień przyszłego roku.

Realizacja projektu w Szkole Podstawowej nr 2

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w ramach projektu „Daj szansę najmłodszym” odbywają się następujące zajęcia: dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu zagrożonych dysleksją ( z klas 1, z klas 2 oraz klas 3), zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami mowy, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne  oraz zajęcia dla uczniów uzdolnionych artystycznie :zajęcia plastyczne, zajęcia teatralne oraz zajęcia dziennikarsko-literackie dla uczniów uzdolnionych polonistycznie.

Na zajęciach dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu zagrożonych dysleksją, zajęcia prowadzone są tak aby zachęcić i zmotywować uczniów do pokonywania problemów i je niwelować. Zajęcia są urozmaicane gimnastyką mózgu Dennisona, ciekawymi zabawami i grami . W pracy wykorzystywane jest specjalistyczne oprogramowanie i gry komputerowe.

Na zajęciach  logopedycznych najważniejszym celem jest nawiązanie kontaktu werbalnego z dzieckiem, stymulacja rozwoju mowy, usprawnianie aparatu oddechowego, usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenie prawidłowej artykulacji oraz usprawnianie słuchu fonematycznego. Podczas  zajęć  można zauważyć u dzieci rozbudzenie i zainteresowanie ćwiczeniami logopedycznymi, Panuje mila serdeczna atmosfera co powoduje ,że dzieci z chęcią wykonują wszystkie zadania. Uczniowie pracują z profesjonalnym programem logopedycznym. Terapia wspomagana jest dodatkowymi ćwiczeniami, atrakcyjnymi dla dzieci.

Zajęcia  dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, oparte są na aktywnej działalności dzieci poprzez wykorzystywanie umiejętności praktycznych  np. liczenie pieniędzy, szacowanie pojemności naczyń lub odległości między dwoma przedmiotami, odczytywanie miejsca wskazówek na zegarze lub prostych obliczeń matematycznych prowadzących do usprawniania podstawowych umiejętności matematycznych w zakresie dodawania i odejmowania oraz poznawania budowy prostych zadań tekstowych, przekształcania sytuacji życiowych w zadania do rozwiązania. Ponadto zajęcia uatrakcyjniają gry komputerowe oraz gry planszowe firmy Egmont, z którymi dzieci chętnie pracują, ucząc się poprzez zabawę. Dodatkową atrakcją był udział dzieci w spotkaniu w Bibliotece Miejskiej  pod hasłem „ Bzik matematyczny”.

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne kierowane są do uczniów mających problemy w funkcjonowaniu grupie rówieśniczej, nadpobudliwych ruchowo i agresywnych. Zajęcia nastawione na niwelowanie zaburzeń w funkcjonowaniu uczniów, wzmacnianie pozytywnych zachowań i  budowanie poczucia własnej wartości i lepszej samooceny. Zajęcia są prowadzonej w różnej formie: są to zabawy, gry, wspólne wyjścia ( wycieczki )  i praca terapeutyczna w różnych formach artreterapia. Dzieci miały zajęcia: plastyczne, z elementami dramy , z wykorzystaniem komputera oraz ciekawych gier planszowych, słuchały  również bajek terapeutycznych.

Zajęcia teatralne rozwijają zdolności aktorskie naszych uczniów, wrażliwość artystyczną i na kulturę żywego słowa . W ramach tych zajęć uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z udziałem aktorki Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu p. Marleny Suder.

Wybrali się również z wizytą do teatru – gdzie, obejrzeli spektakl " Pinokio", zwiedzili kulisy teatru, byli z wizytą w pracowni lalkarskiej i krawieckiej , poznali  pracowników teatru ( reżysera, oświetleniowca, dźwiękowca, konstruktora , lalkarza i krawcową ). Przygotowane przez dzieci przedstawienie " Czerwone kapturki” będzie atrakcją dla kolegów podczas zakończenia roku szkolnego .

Podczas zajęć plastycznych dzieci przejawiają dużą ciekawość twórczą. Z radością i zapałem uczestniczą we wszystkich zajęciach podczas których wykorzystywano różne metody i formy pracy. Wykorzystano również formy pracy indywidualnej, grupowej i zespołowej. Grupa dzieci chętnie realizowała wytyczone tematy, pogłębiając swoje wiadomości i umiejętności plastyczne. Do najbardziej ulubionych przez dzieci technik można zaliczyć collage, malowanie farbami plakatowymi oraz witrażowymi, gipsowe figurki niespodzianki. Dzieci z radością podejmowały zadania, które umożliwiły im wykonanie prezentów np z okazji Świąt Wielkanocnych, jak również Dnia Mamy. Wszystkie prace eksponowane były w szkole, co budziło radość wykonawców, a jeszcze większą osób zwiedzających wystawę.

Zajęcia dziennikarsko- literackie rozwijały zdolności humanistyczne uczniów, umiejętność obserwacji otoczenia i przelewania własnych przeżyć i obserwacji na papier. Uczniowie regularnie piszą artykuły do szkolnej gazetki „Uczniak”, brali udział w warsztatach dziennikarskich organizowanych w naszej szkole z udziałem uczniów z zaprzyjaźnionych placówek w tym szkół korczakowskich. Na zajęcia realizowane w ramach projektu uczniowie uczęszczają bardzo chętnie a zajęcia niewątpliwie są dla nich bardzo przydatne i atrakcyjne.

Wiesława Małachowska

Realizacja projektu w Szkole Podstawowej nr 6

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  „Daj szansę najmłodszym” w Szkole Podstawowej nr 6 Nowej  Rudzie uczniowie uczestniczą w następujących zajęciach:

 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – prowadzonych przez p.Violettę Trocha
 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – prowadzonych przez p.Mariolę Pierzynkę.
 3. Zajęcia logopedyczne -prowadzonych przez p. Iwonę Wcisło.
 4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – przyrodniczo-społeczne – prowadzonych przez p. Beatę Guściora.
 5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych-matematyczne- prowadzonych przez p. Joannę Gerlich.
 6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych- plastyczne- prowadzonych przez p. Alinę Śledź.

Większość zajęć odbywa się w klasach w budynku „B”,  w pracowni komputerowej oraz w plenerze. Na zajęciach prowadzone są różne formy. Dominują ćwiczenia praktyczne, rozwiązywanie krzyżówek, rebusów matematycznych , przyrodniczych, zadań praktycznych rozwijających logiczne myślenie i wyobraźnię przestrzenną, gry i zabawy dydaktyczne. Korzystając z komputerów uczniowie rozwiązują ciekawe zadania i szukają ciekawostek przyrodniczych.
Uczestnicy projektu  „Daj szansę najmłodszym” stwierdzili, że zajęcia dają im możliwość miłego, ciekawego i praktycznego spędzenia wolnego czasu. Uczniowie w trakcie zajęć wykazują się pomysłowością, twórczym myśleniem i dużym zaangażowaniem.

Joanna Gerlich

Szkoła Podstawowa nr 7

Szkoła Podstawowa  nr 7 w Nowej Rudzie otrzymała wspaniałą możliwość  wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z klas I – III. Dzięki środkom finansowym z Europejskiego Funduszu Społecznego nasze dzieci uczęszczają na wiele zajęć poszerzających lub wyrównujących poziom ich wiedzy. Beneficjentem projektu pod nazwą „Daj Szansę Najmłodszym” jest Gmina Miejska Nowa Ruda, która pozyskała dla naszej szkoły ponad 97 tysięcy złotych na realizację programu. W ramach indywidualizacji procesu nauczania i wychowania odbywają się w naszej szkole zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych w zakresie języka angielskiego, matematyki, przyrody i ekologii, informatyki oraz sztuki. Nie zapomniano również o uczniach  z trudnościami, dla których zorganizowano zajęcia usprawniające technikę czytania i pisania oraz doskonalące umiejętności matematyczne. Uczniowie uczęszczają również na gimnastykę korekcyjną oraz biorą udział w terapii logopedycznej. Wszystkie formy zajęć są niezwykle potrzebne, cieszą się też dużą popularnością. Dzieci uczą się poprzez działanie i zabawę, uczestniczą w rozmaitych warsztatach, ciekawych spotkaniach i zajęciach otwartych.

W projekcie, który rozpoczął się w lutym 2011 roku i trwać będzie do czerwca 2012 roku, bierze udział 180 dzieci z klas młodszych. Ich rodzice zawarli kontrakty na bezpłatny udział w zajęciach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzieci już prezentują efekty swojej pracy podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych. Uczeń klasy IIIa – Marek Traczyński zajął III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym, nasza szkoła zespołowe VII (na 25 szkół biorących udział w konkursie). Ponadto, uczestnicy zajęć z języka angielskiego nawiązali współpracę z rówieśnikami ze szkół z Turcji, Włoch, Grecji, Rumunii oraz Łotwy w ramach Międzynarodowego Projektu E-Twinning. Mamy nadzieję, że te wszystkie działania zapewnią naszym dzieciom lepszy start w dorosłe życie.

Joanna Cabała, Monika Babik

Szkoła Podstawowa nr 3

Dobiega końca pierwszy etap projektu „Daj szansę najmłodszym” realizowanego w Szkole Podstawowej  nr 3 im. Josepha Wittiga w Nowej Rudzie. Łącznie przygotowano i przeprowadzono 180 godzin zajęć dla 50 uczniów naszej szkoły. Chłopcy i dziewczęta uczęszczający do klas I-III  mieli możliwość rozwijania uzdolnień i zainteresowań w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego. Poszerzali swoją wiedzę przy zastosowaniu aktywizujących form i metod nauczania. Dzięki  różnorodnym pomocom zakupionym w ramach Projektu badali i poznawali świat w sposób praktyczny, doskonalili umiejętności matematyczne pod czujnym okiem prowadzącej, oczekując ciągle nowych i trudniejszych zadań. Rozwijali zdolności językowe w sposób jak najbardziej dla nich atrakcyjny. Zajęcia z tego zakresu są przykładem, że nauka nie zawsze musi być nudna i trudna. Powtarzanie słówek może stać się wielką przyjemnością jeżeli towarzyszy temu muzyka i wspaniałe zabawy ruchowe.

Uczestnicy Projektu mieli możliwość poprawienia swoich umiejętności w zakresie pisania i czytania  Z pozoru nudne i monotonne, ale jakże kluczowe, dla dalszego rozwoju ćwiczenia stały się przyjemnością dzięki wspaniałej atmosferze, jaka panuje w grupie. Przy  dobrze przemyślanej i przygotowanej zabawie nic nie jest trudne, nawet najbardziej skomplikowane działania matematyczne stają się proste i możliwe do rozwiązania. Ciekawe gry dydaktyczne są wspaniałym przyczynkiem do poznawania zawiłości matematycznych. 

To jak ważny dla człowieka jest ruch i prawidłowa postawa, przekonali się uczniowie uczestniczący w zajęciach gimnastyki korekcyjnej. Atmosfera życzliwości i wzajemna współpraca pozwala wysnuć wniosek, że za kilka miesięcy pożegnają stare, złe przyzwyczajenia, a ich ruchy staną się zwinne, płynne i skoordynowane, ale nade wszystko będą pamiętali o nabytych już umiejętnościach.

Przez „zabawę do umiejętności” - to hasło przyświecające grupie pracującej nad skorygowaniem wad wymowy. Z pozoru nieatrakcyjne ćwiczenia logopedyczne zamieniają się w doskonałą zabawę, a zdrowa rywalizacja w ich trakcie prowadzi do coraz lepszych efektów. Obecność na zajęciach to dla członków tej grupy najważniejszy punkt honoru. 

Kończymy ten etap pełni nadziei, że kolejne przyniosą równie dobre rezultaty. 

{gallery}projekty/pokl/1{/gallery}

]]>
biuro@cforum.pl (Mateusz) Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Fri, 31 May 2013 14:55:47 +0000
Spełnij marzenia http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-pokl/209-spelnij-marzenia http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-pokl/209-spelnij-marzenia

Gmina Miejska Nowa Ruda pozyskała kolejne pieniądze na realizację projektu edukacyjnego. Jest to zadanie  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007-2013.  Projekt pn." Spełnij marzenia" będzie realizowany od września b.r. do lipca 2012r. przez personel z Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie. Został zaplanowany przez nauczycieli z tej placówki dla 40 uczniów.  Głównym celem projektu jest pogłębienie wiedzy z przedmiotów objętych projektem oraz nabycie umiejętności świadomego kreowania własnej przyszłości edukacyjnej.

Realizację celu głównego planuje się osiągnąć poprzez poniżej wymienione zadania:

 1. Matematyka królową nauk – koło matematyczne  w wymiarze 45 h, w październiku 2011,
 2. Poczuj chemię do chemii zajęcia stacjonarne w wymiarze 36 h,
 3. Ciekawa biologia – koła biologiczne w wymiarze 36 h,
 4. Uczeń w świecie wiedzy , informacji i komunikacji w wymiarze 36 h,
 5. Wykłady oraz laboratoria na wyższych uczelniach (raz w miesiącu od października 2011 do czerwca 2012 w wymiarze 108 h. Uczniowie Gimnazjum nr 2, zainteresowani wzięciem udziału w projekcie proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu tej szkoły od dnia 17 września 2011).

Elżbieta Bisikiewicz - koordynator projektu

]]>
biuro@cforum.pl (Mateusz) Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Fri, 31 May 2013 14:50:24 +0000
Edukacja kulturalna http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-pokl/208-edukacja-kulturalna http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-pokl/208-edukacja-kulturalna

Gmina Miejska Nowa Ruda pozyskała kolejne pieniądze na realizację projektu edukacyjnego. Jest to zadanie  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007-2013.  Projekt pn. Edukacja kulturalna będzie realizowany od września b.r. do lipca 2012r. przez personel z Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie. Został zaplanowany przez nauczycieli z tej placówki dla 40 uczniów. Jego celem głównym jest nabycie umiejętności rozumienia i interpretowania kultury wysokiej oraz pobudzenie twórczych i artystycznych inicjatyw.  Osiągnięcie celu głównego planuje się osiągnąć poprzez recenzowanie trudnych dzieł literackich, tworzenie prezentacji multimedialnych oraz małych form filmu dokumentalnego, prezentowanie własnej pracy twórczej przed szerszym gronem odbiorców, pogłębienie więzi ze środowiskiem lokalnym poprzez włączenie go w bezpośredni odbiór medialny.

Projekt będzie realizowany w pięciu wymienionych poniżej zadaniach:

 1. Warsztaty „Uwierz w siebie” w wymiarze 12 h, w październiku 20112,
  Wyjazdy do teatrów i oper w wymiarze 128 h, (2 x sztuka teatralna, 2x opera; październik i listopad 2011 oraz luty i marzec 2012,dokładny),
  Warsztaty teatralno-medialne w wymiarze 20h (dwukrotne warsztaty; w październiku 2011 oraz w marcu 2012),
  Prezentacja pracy przed społecznością lokalną w wymiarze 32 h, (4-krotna prezentacja dokonań artystycznych przed społecznością lokalną),
  Sztuka w starym i nowym wydaniu jako forma przekazu w wymiarze 132 h ( zajęcia wyjazdowe realizowane na kartach pracy; w grudniu 2011  we  Wrocławiu oraz w maju 2012  w  Krakowie.
Uczniowie Gimnazjum nr 1, zainteresowani wzięciem udziału w projekcie proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu tej szkoły od dnia 17 wrzesnia 2011, gdzie otrzymają regulamin uczestnictwa oraz kontrakt.

Elżbieta Bisikiewicz-koordynator projektu

]]>
biuro@cforum.pl (Mateusz) Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Fri, 31 May 2013 14:45:46 +0000