Między nami sąsiadami

Gmina Miejska Nowa Ruda otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu: "Między nami sąsiadami". Jest t o kolejny projekt trans graniczny polegający na współpracy naszego miasta z naszym najbliższym czeskim sąsiadem – Miastem Broumov. Całkowite koszty projektu to 35 304,60 euro, kwota dofinansowania to 30 000 euro.

Realizacja projektu ma na celu kontynuację współpracy miast partnerskich poprzez zintegrowany system  promocji. Wspólna promocja przyczyni się do ujednolicenia wizerunku miast partnerskich. Problem regionu pogranicza skupia się wokół niedostatecznych zasobów publikacji promujących jego atrakcyjność turystyczną. Dotarcie z ofertą regionu noworudzko-broumowskiego do potencjalnych odbiorców usprawni system dostępu  do informacji turystycznej, pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie infrastruktury turystycznej i kulturalnej oraz zachęci turystów do częstszego odwiedzania przygranicznych miast - Nowej Rudy i Broumova. Przewidziane do realizacji w projekcie działania skupiają się na przygotowaniu wyczerpujących i merytorycznych materiałów wydanych w formie tradycyjnych publikacji a następnie zamieszczeniu ich w wersji elektronicznej na stronach internetowych partnerów oraz w ogólnie dostępnym kiosku multimedialnym . Materiały promocyjne w postaci folderu-katalogu, wspólnego planu miasta oraz trzech wersji mini folderu zostaną wydane w wersji dwujęzycznej tj. polskiej i czeskiej . W celu dotarcia z ofertą turystyczną i kulturalną do jak najszerszego grona odbiorców miasta partnerskie zaprezentują się wspólnie jako region noworudzko-broumowski na targach turystycznych w Gdańsku (kwiecień 2012) i Pradze (luty 2012) prezentując tam przygotowywane przez cały rok materiały promocyjne oraz filmy reklamowe.  

Projekt przewiduje wykonanie następujących publikacji promocyjnych po stronie polskiej:

  1. Folder/katalog – w wersji dwujęzycznej, prezentujący walory i atrakcje Nowej Rudy i Broumova.
  2. Mini foldery – w wersji dwujęzycznej. Trzy wersje folderów będą w sposób skrótowy prezentować to, co warto zobaczyć w Naszych miastach. Turysta znajdzie tam również krótkie informacje z bazą gastronomiczną i noclegową.
  3. Plan  regionu noworudzko-broumovskiego.
  4. Torebki promocyjne – dopełnieniem pakietu materiałów promocyjnych będzie torebka papierowa, która ułatwi dystrybucję materiałów.
  5. Montaż 10 tablic informacyjnych. W tablicach zostaną zamieszczone niezbędne dla turysty informację o prezentowanych zabytkach miasta.

Projekt ma decydujący wpływ na zainteresowanie turystów ofertą regionu noworudzko-broumovskiego. Głównym celem jest zwiększenie ruchu turystycznego na pograniczu poprzez stworzenie wspólnej zintegrowanej promocji oraz znoszenie barier w kontaktach społeczności Polski i Republiki Czeskiej. Planowane zadania pozwolą kontynuować założenia współpracy transgranicznej wyrażające się m.in. w tworzeniu więzi mieszkańców z regionem, zwalczaniu barier językowych i mentalnych po obu stronach granicy, zwiększaniu roli atrakcji i walorów turystycznych oraz kształtowaniu u młodego pokolenia pozytywnego nastawienia do przyszłej współpracy między miastami. Promocja regionu pod kątem turystycznym tworzy szanse na jego wielopoziomowy rozwój gospodarczy i kulturowy. Wspólna promocja na targach turystycznych z wykorzystaniem wspólnych materiałów promocyjnych przyczyni się do ujednolicenia postrzegania Nowej Rudy i Broumova jako regionu o tożsamych walorach turystycznych i kulturowych. Partnerzy projektu chcą aby potencjalny turysta odwiedzający Nowa Rudę odwiedził również Broumov i odwrotnie – tak aby przedstawione w materiałach promocyjnych informacje o naszych miastach przyciągały turystów do naszego regionu a nie do konkretnego miasta.

Wspólne wyjazdy na targi turystyczne zaplanowane są na 2012 rok : luty i kwiecień.

Powrót


 
 
NOWA RUDA Fundusze EU ARCHIWUM Fundusz Mikroprojektów Między nami sąsiadami