Aktywizacja turystyczna na pograniczu

Gmina Miejska Nowa Ruda we współpracy z miastem partnerski – Broumov realizuje projekt pn. „Aktywizacja turystyczna pogranicza”. Budżet projektu wynosi 17 950,00 euro.

Głównym założeniem projektu jest aktywizacja turystyczna terenów przygranicznych poprzez stworzenie miejsc aktywnych turystycznie, które staną sie wizytówką polsko-czeskiego pogranicza.  Projekt przyczyni się do rozwoju turystyki jako ważnego czynnika rozwoju gospodarki na pograniczu polsko-czeskim.

Poprzez stworzenie dokumentacji technicznej, która będzie podstawą do pozyskania środków na modernizację oraz rozbudowę istniejącej infrastruktury turystycznej projekt znacząco wpłynie na ożywienie aktywności turystycznej na pograniczu.

Podstawowym celem projektu jest stworzenie dokumentacji technicznej umożliwiającej renowację wieży widokowej na Górze Świętej Anny wraz z udrożnieniem szlaku „dwie wieże” łączącego dwa noworudzkie punkty widokowe. Przedmiotowe działania umożliwią włączenie Góry Świętej Anny do szlaku punktów widokowych na pograniczu. W ramach projektu zostanie opracowany projekt budowlany z wizualizacją obiektu, specyfikacja wykonania i odbioru robót, kosztorysy, przedmiar, oraz zostanie opłacony nadzór nad dokumentacją. Dokumentacja będzie obejmowała modernizację całego obiektu zgodnie z ustaleniami konserwatorskimi: ściany, schody, dach, tarasy widokowe, balustrady oraz infrastrukturę towarzyszącą o charakterze turystycznym typu: wiaty, ławeczki, paleniska, kosze na śmieci. W ramach udrożnienia szlaku "dwie wieże" w dokumentacji projektowej zostaną przewidziane prace niwelacyjne oraz ułatwiające poruszanie się po szlaku.

Przygotowana w ramach projektu dokumentacja techniczna będzie podstawą do aplikowania o środki na renowację wieży widokowej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Mikroprojekt "Aktywizacja turystyczna pogranicza"  jest realizowany przez Gminę Miejską Nowa Ruda w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis.  Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013   za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „ Przekraczamy granice."

Powrót


 
 
NOWA RUDA Fundusze EU ARCHIWUM Fundusz Mikroprojektów Aktywizacja turystyczna na pograniczu